Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og kommunikasjon

 • utvikle
  idear, konsept og historier tilpassa ulike medium og målgrupper
 • pitche idear og produkt til oppdragsgivarar
 • produsere medieinnhald og kommunisere innanfor ulike sjangrar og format
 • utforske
  ,
  bruke
  og
  vurdere
  dramaturgi og forteljarteknikkar i eigne og andre sine medieproduksjonar
 • utføre oppdrag etter gitte spesifikasjonar i dialog med oppdragsgivaren
 • vurdere
  , velje og
  nytte
  verktøy og fagterminologi for samhandling med oppdragsgivarar og andre deltakarar
 • utforske
  og løyse problem gjennom prototyping og brukartesting
 • utøve kjeldekritikk og
  vurdere
  relevansen til kjeldene i eigne og andre sine medieproduksjonar
 • lese og
  bruke
  mediestatistikk og
  vurdere
  korleis media påverkar menneske og medievanane deira
 • utforske
  og
  gjere greie for
  historieforteljing i visuelle og auditive medium

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering