Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og kommunikasjon

 • utvikle
  idear, konsept og historier tilpassa ulike medium og målgrupper
 • pitche idear og produkt til oppdragsgivarar
 • produsere medieinnhald og kommunisere innanfor ulike sjangrar og format
 • utforske
  , bruke
  og vurdere
  dramaturgi og forteljarteknikkar i eigne og andre sine medieproduksjonar
 • utføre oppdrag etter gitte spesifikasjonar i dialog med oppdragsgivaren
 • vurdere
  , velje og nytte
  verktøy og fagterminologi for samhandling med oppdragsgivarar og andre deltakarar
 • utforske
  og løyse problem gjennom prototyping og brukartesting
 • utøve kjeldekritikk og vurdere
  relevansen til kjeldene i eigne og andre sine medieproduksjonar
 • lese og bruke
  mediestatistikk og vurdere
  korleis media påverkar menneske og medievanane deira
 • utforske
  og gjere greie for
  historieforteljing i visuelle og auditive medium

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering