Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og produksjon

 • planleggje
  og gjennomføre
  produksjonar innanfor oppsette tidsfristar og gjeldande rammer
 • berekne og vurdere
  tidsbruk og kostnader i eit prosjekt
 • utvikle
  produkt med brukarvennlege tenester og løysingar
 • planleggje
  , gjennomføre
  og vurdere
  sanntidsproduksjonar
 • bruke
  tidsriktige bransjeverktøy, fagterminologi og kjelder for produksjon og publisering av medieinnhald
 • utforske
  og bruke
  teknologi og interaktivitet for å formidle nye uttrykk og opplevingar
 • vurdere
  , velje og nytte
  metodar i brukarsentrerte designprosessar og brukarteste eigne løysingar og produkt
 • bruke
  prinsipp for feilsøking og retting av produkt, løysingar og tenester på ulike plattformer
 • følgje gjeldande regelverk og retningslinjer for publisering og etikk, og reflektere
  over det ansvaret ein har som formidlar av medieinnhald
 • drøfte
  kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering