Matematihkka T (MAT09‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1T

 • sátnádit ja čoavdit čuolmma algoritmmalaš jurddašeami, iešguđetlágan čuolbmačoavdinstrategiijaid, digitála reaidduid ja programmerema bokte
 • lohkat ja áddet matematihkalaš duođaštusaid ja suokkardit ja ovdánahttit duođaštusaid relevánta matematihkalaš fáttáin
 • identifiseret molsašuddi sturrodagaid iešguđet dilálašvuođain, ráhkadit hámuid ja suokkardit daid digitála reaidduid vehkiin
 • suokkardit iešguđetlágan strategiijaid čoavdit ovttamađodagaid, ovttamađodatvuogádagaid ja vealaid ja ákkastallat iežas jurddašanvuogi
 • čilget erohusa identitehtas, ovttamađodagas, algebralaš cealkagis ja funkšuvnnas
 • suokkardit nuppipoteansaovttamađodagaid ja nuppipoteansavealaid, nuppipoteansafunkšuvnnaid ja njealjehaslágaid oktavuođaid ja geavahit oktavuođaid čuolbmačoavdimis
 • modelleret dilálašvuođaid mat gusket iešguđetlágan fáttáide, ságaškuššat, ovdanbuktit ja čilget bohtosiid ja ákkastallat leat go modeallat gustovaččat
 • lohkat, viežžat ja árvvoštallat matematihka relevánta teavsttain iešguđet fáttáid birra ja ovdanbuktit relevánta meroštallamiid ja analysa bohtosiin
 • suokkardit ja válddahit polynomafunkšuvnnaid, rationála funkšuvnnaid, eksponentiálafunkšuvnnaid ja poteansafunkšuvnnaid dovdomearkkaid
 • geavahit gaskamearálaš ja momentána rievdanleavttu konkrehta ovdamearkkain ja čilget deriverejuvvon logu
 • čilget polynomadivišuvnna ja geavahit dan eará láhkai sátnádit algebralaš cealkagiid, ságaškuššat funkšuvnnaid ja čoavdit ovttamađodagaid ja vealaid
 • čilget sinusa, cosinusa ja tangeanssa definišuvnnaid ja geavahit trigonometriija meroštallat guhkkodagaid, čiegaid ja areálaid eavttuhis golmmačiegagiin
 • vuođuštit sinus-, cosinus- ja areálalága
 • geavahit trigonometriija analyseret ja čoavdit ovttastuvvon teorehtalaš ja praktihkalaš čuolmmaid guhkkodagaiguin, čiegaiguin ja areálaiguin

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan