Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon

  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
  • innhente data og behandle store datasett, gjere berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse
  • lese, bruke og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til informasjonsteknologi og medieproduksjon, og vurdere korleis ulike faktorar påverkar resultatet
  • utforske og bruke geometriske former og forhold og bruke det i design og produktutvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering