Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for helse- og oppvekstfag

  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
  • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse
  • lese, bruke og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til helse- og oppvekstfag, og vurdere korleis ulike faktorar påverkar resultatet
  • gjere berekningar knytte til velferdsteknologi som har med økonomi å gjere

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering