Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for teknologi- og industrifag

  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
  • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse
  • gjere berekningar og vurderingar knytte til måleusikkerheit og toleranse
  • utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar og rekne ut lengder, vinklar, areal, volum, forhold og målestokk i problemløysing innanfor teknologi- og industrifag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering