Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for teknologi- og industrifag

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere
  desse
 • gjere berekningar og vurderingar knytte til måleusikkerheit og toleranse
 • utforske
  og bruke
  eigenskapane ved geometriske figurar og rekne ut lengder, vinklar, areal, volum, forhold og målestokk i problemløysing innanfor teknologi- og industrifag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering