Vg3 økologisk landbruk (LBR06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • stelle husdyr og tilpasse husdyrrom i samsvar med naturleg åtferd hos husdyr og regelverk for økologisk landbruk
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere ein landbruksproduksjon ut frå hovudprinsippa for økologisk landbruksproduksjon
 • gjere greie for idégrunnlaget for økologisk landbruk og vurdere dette i eit miljø- og klimaperspektiv
 • beskrive og vurdere politiske mål, politiske verkemiddel og regelverk for økologisk landbruk
 • vurdere marknaden for økologiske produkt, og planleggje og utføre sal av eit produkt
 • planleggje, gjennomføre og vurdere bruk av ulike gjødselskjelder for ei økologisk driftseining
 • greie ut om generell jordøkologi og funksjonen til viktige jordorganismar og kva innverknad dei har på jordsmonnet, og vurdere jordprofil ut frå dette
 • treffe tiltak for å auke det biologiske mangfaldet og bindinga av karbon i jord, og beskrive omsetninga av organiske og uorganiske stoff i jord
 • beskrive kva faktorar som påverkar biologisk nitrogenfiksering hos belgvekstar, og rekne ut mengda nitrogen som belgvekstane tilfører
 • planleggje vekstskifte for eit økologisk gardsbruk med sikte på optimal effekt på jordstruktur, binding av karbon, næringsforsyning og plantevern
 • planleggje og utføre førebyggjande og direkte tiltak for å regulere ugras, skadedyr og plantesjukdommar i økologiske kulturar og vekstskifte
 • bruke, halde ved like og tilpasse maskiner og reiskapar i økologisk planteproduksjon, og lage ein mekaniseringsplan for ein økologisk gard
 • lage ein driftsplan for økologisk drift på eit gardsbruk i eit heilskapleg, langsiktig perspektiv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering