Vg3 maskiner og teknologi i landbruk (LBR04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  bruk av maskiner og ulike utstyr ut fra arbeidsoperasjon og i tråd med gjeldende regelverk
 • planlegge
  og vurdere
  bruk av maskiner til leiekjøring og maskinsamarbeid
 • bruke
  maskiner og utstyr energiøkonomisk og med hensyn til miljø og klima, ut fra ulike agronomiske forhold og uten unødig slitasje på utstyr og belastning på jord og vegetasjon
 • kontrollere teknisk og sikkerhetsmessig status på traktor, utstyr og maskiner, og vurdere
  behovet for autorisert service og reparasjon
 • beskrive
  og følge bestemmelser som gjelder for bruk av traktor, redskaper og kjøring av last på offentlig vei og privat område
 • sammenligne
  ulike mekaniseringslinjer i driftsbygninger og planteproduksjoner, og velge teknologi basert på analyser av produktivitet, miljø, økonomi, dyrevelferd og muligheter for samarbeid
 • foreta enkle investeringsberegninger og sammenligne
  forskjellige anskaffelsesmetoder for maskiner og utstyr som kjøp eller leasing
 • utforske
  tilgjengelig ny teknologi for å optimalisere en produksjon
 • bruke
  grunnlagsdata og anvende
  digitale hjelpemidler til bruk i husdyr- og planteproduksjon
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på maskiner og utstyr, beskrive
  garantier på teknisk utstyr, planlegge
  periodisk vedlikehold og følge prosedyrer ved reklamasjon
 • instruere i bruk og enkelt vedlikehold av traktorer, maskiner og utstyr
 • utføre enkelt sveise- og sammenføyningsarbeid og ivareta sikkerheten ved varme arbeider
 • ta hånd om spillolje og annet spesialavfall fra traktor- og maskinparken i tråd med gjeldende regelverk
 • vurdere
  risiko ved og arbeide med maskinelt utstyr etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering