Vitnedimmie (KRO01‑05)
Maahtoeulmieh jïh vuarjasjimmie

Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh 7. daltesen mænngan

 • goerehtidh
  jïh
  tjïrrehtidh
  stååkedimmieh, spïelh mubpiejgujmie jeatjah svihtjemedarjoeminie
 • haarjanidh tjåanghkan bïejesovveme svihtjemh, oktegh jïh mubpiejgujmie ektine
 • darjomh
  tjïrrehtidh
  jïjtsh ïedtji jïh nuepiej mietie daanhtsosne, ålkoejieliedisnie, gaarsjelimmiedarjoeminie jïh jeatjah svihtjemedarjoeminie
 • kaarhth, digitaale dïrregh jïh væhtah eatnamisnie
  nuhtjedh
  juktie eatnamisnie jïh voengesne vaaksjoehtidh
 • njoelkedassh
  guarkedh
  jïh nuhtjedh darjoeminie jïh spïelesne jïh illedahkide ååktedh
 • joekehtsh jïjtse jïh mubpiej gaskem
  guarkedh
  jïh meatan årrodh svihtjemedarjoeminie mah maehtieh sjïehtedamme årrodh ij ajve jïjtse nuepide men aaj mubpiej
 • vihkeles voejemevuekieh darjodh tjåejjien jïh rudtjen nelnie jïh tjaetsien nuelesne
 • jearsoesvoetem ålkoedarjoeminie jïh fealadimmesne eatnamisnie
  vuarjasjidh
  jïh jïjjebïerkenimmiem
  tjïrrehtidh
  tjaetsesne
 • voengem
  nuhtjedh
  jïh voenges kultuvrh ålkoejieliedasse
  goerehtidh
 • åålmehreaktam fealadimmesne jïh vïesehtimmesne eatnamisnie
  tjïelkestidh
 • jïjjedimmietuvrem
  tjïrrehtidh
  jïh jïjtse eatnemedååjresi bijjeli
  ussjedadtedh

Jaabnan vuarjasjimmie