Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh 7. daltesen mænngan

 • goerehtidh jïh tjïrrehtidh stååkedimmieh, spïelh mubpiejgujmie jeatjah svihtjemedarjoeminie
 • haarjanidh tjåanghkan bïejesovveme svihtjemh, oktegh jïh mubpiejgujmie ektine
 • darjomh tjïrrehtidh jïjtsh ïedtji jïh nuepiej mietie daanhtsosne, ålkoejieliedisnie, gaarsjelimmiedarjoeminie jïh jeatjah svihtjemedarjoeminie
 • kaarhth, digitaale dïrregh jïh væhtah eatnamisnie nuhtjedh juktie eatnamisnie jïh voengesne vaaksjoehtidh
 • njoelkedassh guarkedh jïh nuhtjedh darjoeminie jïh spïelesne jïh illedahkide ååktedh
 • joekehtsh jïjtse jïh mubpiej gaskem guarkedh jïh meatan årrodh svihtjemedarjoeminie mah maehtieh sjïehtedamme årrodh ij ajve jïjtse nuepide men aaj mubpiej
 • vihkeles voejemevuekieh darjodh tjåejjien jïh rudtjen nelnie jïh tjaetsien nuelesne
 • jearsoesvoetem ålkoedarjoeminie jïh fealadimmesne eatnamisnie vuarjasjidh jïh jïjjebïerkenimmiem tjïrrehtidh tjaetsesne
 • voengem nuhtjedh jïh voenges kultuvrh ålkoejieliedasse goerehtidh
 • åålmehreaktam fealadimmesne jïh vïesehtimmesne eatnamisnie tjïelkestidh
 • jïjjedimmietuvrem tjïrrehtidh jïh jïjtse eatnemedååjresi bijjeli ussjedadtedh

Jaabnan vuarjasjimmie