Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helsearbeidarfag

 • reflektere
  over kva det vil seie å vere ein profesjonell helsefagarbeidar
 • forklare kva pasient- og brukarmedverknad inneber, og
  bruke
  dette i yrkesutøvinga
 • gjere greie for
  gjeldande regelverk om kvalitet i helse- og omsorgstenesta og
  drøfte
  kva fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp inneber
 • gjere greie for
  kva yrkesetikk er, og
  reflektere
  over etiske problemstillingar
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  vurdere
  eige arbeid
 • gjere greie for
  ulike hjelpemiddel og velferdsteknologi som kan bidra til sjølvstende, og som kan oppretthalde funksjonar i dagleglivet
 • gjere greie for
  gjeldande regelverk for handtering av legemiddel og ansvaret og rolla til helsearbeidaren
 • bruke
  hjelpemiddel og teknologi for å forbetre og effektivisere arbeidet
 • beskrive
  prosedyrar for helse, miljø og sikkerheit og bruk av kvalitetssystem
 • forklare korleis frivillige organisasjonar kan vere ein ressurs i helse- og omsorgstenesta
 • vurdere
  korleis ein kan gjere miljøbevisste val i yrkesutøvinga
 • gjere greie for
  ergonomiske prinsipp og
  bruke
  desse i yrkesutøvinga
 • gjere greie for
  prinsippa for universell utforming i samband med yrkesutøvinga
 • vareta eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og
  gjere greie for
  korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering