Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helsearbeiderfag

 • reflektere over hva det vil si å være en profesjonell helsefagarbeider
 • forklare hva pasient- og brukermedvirkning innebærer og bruke dette i yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer
 • gjøre rede for hva yrkesetikk er og reflektere over etiske problemstillinger
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for ulike hjelpemidler og velferdsteknologi som kan bidra til selvstendighet, og som kan opprettholde funksjoner i dagliglivet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler og helsearbeiderens ansvar og rolle
 • bruke hjelpemidler og teknologi for å forbedre og effektivisere arbeidet
 • beskrive prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet og bruk av kvalitetssystemer
 • forklare hvordan frivillige organisasjoner kan være en ressurs i helse- og omsorgstjenesten
 • vurdere hvordan man kan gjøre miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for ergonomiske prinsipper og bruke disse i yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for prinsippene for universell utforming i forbindelse med yrkesutøvelsen
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering