Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • beskrive
  ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og vise hvordan slike ferdigheter kan fremme trygghet og tillit
 • drøfte
  betydningen av tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp
 • drøfte
  hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer
 • vise empati og reflektere
  over egne holdninger og atferd og hva det vil si å vise endringsvilje
 • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering og drøfte
  betydningen av korrekt rapportering, pasientsikkerhet og anonymitet
 • gjøre rede for
  regelverk om taushetsplikt og personvern og drøfte
  hva dette innebærer for yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for
  strategier for konflikthåndtering og forebygge konflikter i praksis
 • beskrive
  digitale kommunikasjonsverktøy som kan brukes i samhandling med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell
 • reflektere
  over bruken av tvang og makt og gjøre rede for
  gjeldende regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering