Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • beskrive
  ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheiter og vise korleis slike ferdigheiter kan fremje tryggleik og tillit
 • drøfte
  betydninga av tverrfagleg samarbeid og heilskapleg pasientforløp
 • drøfte
  kva det inneber og vise respekt og toleranse for kulturane og tradisjonane, livssynet og den sosiale statusen til andre
 • vise empati og
  reflektere
  over eigne haldningar og åtferd og kva det vil seie å vise endringsvilje
 • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering og
  drøfte
  betydninga av korrekt rapportering, pasientsikkerheit og anonymitet
 • gjere greie for
  regelverk om teieplikt og personvern og
  drøfte
  kva dette inneber for yrkesutøvinga
 • gjere greie for
  strategiar for konflikthandtering og førebyggje konfliktar i praksis
 • beskrive
  digitale kommunikasjonsverktøy som kan brukast i samhandling med pasientar, brukarar, pårørande og helsepersonell
 • reflektere
  over bruken av tvang og makt og
  gjere greie for
  gjeldande regelverk

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering