Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • beskrive ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og vise hvordan slike ferdigheter kan fremme trygghet og tillit
  • drøfte betydningen av tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp
  • drøfte hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer
  • vise empati og reflektere over egne holdninger og atferd og hva det vil si å vise endringsvilje
  • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering og drøfte betydningen av korrekt rapportering, pasientsikkerhet og anonymitet
  • gjøre rede for regelverk om taushetsplikt og personvern og drøfte hva dette innebærer for yrkesutøvelsen
  • gjøre rede for strategier for konflikthåndtering og forebygge konflikter i praksis
  • beskrive digitale kommunikasjonsverktøy som kan brukes i samhandling med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell
  • reflektere over bruken av tvang og makt og gjøre rede for gjeldende regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering