Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter helsefremmende arbeid 

 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak som øker pasienters og brukeres motivasjon til å ivareta egen helse og livskvalitet
 • gjøre rede for menneskers livsløp og helseutfordringer hos barn, unge og eldre
 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie
 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkningene og bivirkningene
 • gjøre rede for aldringsprosesser og eldres behov for omsorg og sykepleie
 • forklare hva hverdagsmestring, habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak
 • drøfte betydningen av sosiale nettverk og foreslå tiltak for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser
 • beskrive symptomer på psykiske lidelser og rusmisbruk hos pasienter og brukere
 • beskrive symptomer på underernæring og feilernæring og foreslå forebyggende og behandlende tiltak
 • planlegge, tilberede og tilrettelegge måltider i tråd med råd fra helsemyndighetene
 • ivareta hygiene i tråd med gjeldende retningslinjer og foreslå smitteverntiltak
 • utføre førstehjelp etter gjeldende retningslinjer
 • beskrive hva helhetlig omsorg og sykepleie innebærer for alvorlig syke, døende og deres pårørende
 • gjøre rede for hva miljøarbeid er, og foreslå målrettede tiltak

Underveisvurdering

Standpunktvurdering