Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helsefremjande arbeid

 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  tiltak som aukar pasientar og brukarar sin motivasjon til å vareta eiga helse og eigen livskvalitet
 • gjere greie for
  livsløpet til menneske og helseutfordringar hos barn, unge og eldre
 • forklare kva allmenntilstand er,
  gjere greie for
  dei vanlegaste teikna og symptoma på sjukdommar og skadar og kjenne att sjukdomsforverring
 • gjere greie for
  dei vanlegaste sjukdommane hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggjande sjukepleie
 • gjere greie for
  dei mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og dei vanlegaste verknadene og biverknadene
 • gjere greie for
  aldringsprosessar og eldre sitt behov for omsorg og sjukepleie
 • forklare kva kvardagsmeistring, habilitering og rehabilitering er, og gi døme på førebyggjande og helsefremjande tiltak
 • drøfte
  betydninga av sosiale nettverk og foreslå tiltak for å førebyggje einsemd og psykiske lidingar
 • beskrive
  symptom på psykiske lidingar og rusmisbruk hos pasientar og brukarar
 • beskrive
  symptom på underernæring og feilernæring og foreslå førebyggjande og behandlande tiltak
 • planleggje
  , lage til og leggje til rette for måltid i tråd med råd frå helsemyndigheitene
 • vareta hygiene i tråd med gjeldande retningslinjer og foreslå smitteverntiltak
 • utføre førstehjelp etter gjeldande retningslinjer
 • beskrive
  kva heilskapleg omsorg og sjukepleie inneber for alvorleg sjuke, døyande og deira pårørande
 • gjere greie for
  kva miljøarbeid er, og foreslå målretta tiltak

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering