Vg2 heste- og dyrefag (HDF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter drift og entreprenørskap

 • planlegge
  , tilby og
  vurdere
  aktiviteter, produkter eller tjenester for ulike målgrupper
 • gjøre rede for
  etablering, utvikling og drift av næringsvirksomhet, hensikten med og innholdet i en forretningsplan
 • veilede, instruere og
  samarbeide
  med andre i utførelse av arbeidsoppgaver
 • arbeide etter hygieniske prinsipper og ivareta smittevern mellom dyr, og mellom dyr og mennesker
 • arbeide i tråd med gjeldende lov- og regelverk og
  gjøre rede for
  aktuelle krav om dokumentert kompetanse
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte,
  gjøre rede for
  vanlige belastningsskader og iverksette tiltak for å unngå disse
 • vurdere
  risiko og håndtere dyr på en sikker og trygg måte
 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, sette i verk forebyggende tiltak og følge rutiner, kvalitetssystemer og arbeidsinstrukser
 • velge,
  bruke
  , tilpasse og vedlikeholde anlegg, utstyr, verktøy, materiale og metoder
 • informere og veilede kunder og yte kundeservice
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  dyreholdets og næringens betydning for folkehelse, samfunn og natur i Norge
 • identifisere faktorer som påvirker arbeidsmiljø, økonomi, kvalitet og virksomhetens bærekraft og påvirkning på miljøet, og foreslå og iverksette forbedringstiltak
 • føre enkelt budsjett og regnskap,
  gjøre rede for
  sentrale elementer i økonomistyring og betydningen av korrekt regnskapsføring, og
  tolke
  nøkkeltall
 • gjennomføre
  markedsføringstiltak og
  vurdere
  prissetting av tjenester og produkter
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren

Underveisvurdering

Standpunktvurdering