Vg2 heste- og dyrefag (HDF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter drift og entreprenørskap

 • planlegge, tilby og vurdere aktiviteter, produkter eller tjenester for ulike målgrupper
 • gjøre rede for etablering, utvikling og drift av næringsvirksomhet, hensikten med og innholdet i en forretningsplan
 • veilede, instruere og samarbeide med andre i utførelse av arbeidsoppgaver
 • arbeide etter hygieniske prinsipper og ivareta smittevern mellom dyr, og mellom dyr og mennesker
 • arbeide i tråd med gjeldende lov- og regelverk og gjøre rede for aktuelle krav om dokumentert kompetanse
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte, gjøre rede for vanlige belastningsskader og iverksette tiltak for å unngå disse
 • vurdere risiko og håndtere dyr på en sikker og trygg måte
 • gjennomføre og dokumentere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, sette i verk forebyggende tiltak og følge rutiner, kvalitetssystemer og arbeidsinstrukser
 • velge, bruke, tilpasse og vedlikeholde anlegg, utstyr, verktøy, materiale og metoder
 • informere og veilede kunder og yte kundeservice
 • utforske og gjøre rede for dyreholdets og næringens betydning for folkehelse, samfunn og natur i Norge
 • identifisere faktorer som påvirker arbeidsmiljø, økonomi, kvalitet og virksomhetens bærekraft og påvirkning på miljøet, og foreslå og iverksette forbedringstiltak
 • føre enkelt budsjett og regnskap, gjøre rede for sentrale elementer i økonomistyring og betydningen av korrekt regnskapsføring, og tolke nøkkeltall
 • gjennomføre markedsføringstiltak og vurdere prissetting av tjenester og produkter
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren

Underveisvurdering

Standpunktvurdering