Vg2 heste- og dyrefag (HDF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dyrelære og aktivitet

 • planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere daglig og periodisk arbeid med dyr og begrunne valg faglig
 • planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere tiltak som fremmer prestasjon, helse og dyrevelferd, og som forebygger helse- og atferdsproblemer
 • gjøre rede for og vurdere reproduksjon, avl og oppdrett for aktuelle arter og bruksområder
 • vurdere sammenhengen mellom dyrets tidlige liv og senere utvikling
 • beskrive domestiseringsprosessen og vurdere hvordan det påvirker dyr og dyrevelferd
 • gjøre rede for og reflektere over avliving og avlivingsmetoder
 • gjennomføre helsesjekk og vurdere hold, atferd og bevegelser
 • gjenkjenne og beskrive normaltilstander, normalatferd, avvik, smerter, sykdom og skade
 • utføre førstehjelp og enkel smertelindring på dyr, vurdere når det er nødvendig å tilkalle hjelp, og sette inn tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • anvende ulike diagnostiske verktøy og metoder
 • utarbeide fôrplaner og fôre, beskrive fordøyelsesprosesser og vurdere innhold i og kvalitet til ulike fôrslag
 • anvende læringsteori for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere trening og atferdsendring
 • trene dyr i håndtering, ulike bruksområder og aktiviteter
 • utforske og beskrive bruk og hold av dyr knyttet til kulturhistoriske tradisjoner
 • reflektere over og drøfte etiske og dyrevelferdsmessige utfordringer ved bruk og hold av dyr
 • vurdere når det er behov for ekstern kompetanse, og samarbeide med andre yrkesgrupper

Underveisvurdering

Standpunktvurdering