Vg2 heste- og dyrefag (HDF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dyrelære og aktivitet

 • planlegge
  ,
  vurdere
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  daglig og periodisk arbeid med dyr og begrunne valg faglig
 • planlegge
  ,
  vurdere
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  tiltak som fremmer prestasjon, helse og dyrevelferd, og som forebygger helse- og atferdsproblemer
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  reproduksjon, avl og oppdrett for aktuelle arter og bruksområder
 • vurdere
  sammenhengen mellom dyrets tidlige liv og senere utvikling
 • beskrive
  domestiseringsprosessen og
  vurdere
  hvordan det påvirker dyr og dyrevelferd
 • gjøre rede for
  og
  reflektere
  over avliving og avlivingsmetoder
 • gjennomføre
  helsesjekk og
  vurdere
  hold, atferd og bevegelser
 • gjenkjenne og
  beskrive
  normaltilstander, normalatferd, avvik, smerter, sykdom og skade
 • utføre førstehjelp og enkel smertelindring på dyr,
  vurdere
  når det er nødvendig å tilkalle hjelp, og sette inn tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • anvende
  ulike diagnostiske verktøy og metoder
 • utarbeide fôrplaner og fôre,
  beskrive
  fordøyelsesprosesser og
  vurdere
  innhold i og kvalitet til ulike fôrslag
 • anvende
  læringsteori for å
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  trening og atferdsendring
 • trene dyr i håndtering, ulike bruksområder og aktiviteter
 • utforske
  og
  beskrive
  bruk og hold av dyr knyttet til kulturhistoriske tradisjoner
 • reflektere
  over og
  drøfte
  etiske og dyrevelferdsmessige utfordringer ved bruk og hold av dyr
 • vurdere
  når det er behov for ekstern kompetanse, og
  samarbeide
  med andre yrkesgrupper

Underveisvurdering

Standpunktvurdering