Geofag (GFG01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter geofag 2

 • gjøre rede for
  vekselvirkninger mellom de ulike jordsystemene, og hvordan disse kan påvirke havet, atmosfæren og kryosfæren
 • gjøre rede for
  strålingsbalanse, strålingsfordeling og strålingspådriv og bruke
  disse til å forstå
  den globale sirkulasjonen i atmosfæren
 • gjøre rede for
  konsekvensene av jordens rotasjon, tetthetsforskjeller og trykkforskjeller og hvordan de påvirker havet og atmosfæren
 • gjøre rede for
  hvordan ulike værsystemer oppstår og utvikler seg på global, regional og lokal skala, og tolke
  ulike værkart og værutvikling
 • gjøre rede for
  hvordan numeriske modeller i geofag bygges opp og videreutvikles, og beskrive
  hvordan modellene brukes innenfor værvarsling, havmodellering og klimaforskning
 • gjøre rede for
  klimasystemet på ulike skalaer i tid og rom og vurdere
  antropogen klimapåvirkning
 • gjøre rede for
  forskning på forhistorisk klima, og hvordan det bidrar til å lage prognoser for framtidens klima
 • drøfte
  konsekvenser av klimaendringer for enkeltmennesker, samfunn og økosystem, og vurdere
  bærekraftige løsninger for hvordan enkeltmennesker og samfunn kan redusere og tilpasse seg klimaendringer i nåtid og framtid
 • drøfte
  hvordan energiressurser fra hav og atmosfære kan utnyttes på en bærekraftig måte, både nasjonalt og globalt
 • gjennomføre
  geofaglig feltarbeid knyttet til havet, atmosfæren eller kryosfæren, bearbeide og tolke
  de innsamlede dataene og presentere
  resultatene
 • vurdere
  risiko ved naturfarer som følge av fenomener i atmosfæren, havet og kryosfæren og drøfte
  hvordan klimaendringer kan påvirke disse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering