Geofag (GFG01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter geofag 1

 • gjøre rede for
  vekselvirkninger mellom de ulike jordsystemene og hvordan disse kan påvirke geosfæren og hydrosfæren
 • gjøre rede for
  bevegelser i jordas indre og hvilke konsekvenser de har for jordskorpa og jordoverflaten
 • utforske
  ulike mineralgrupper, bergartsgrupper og sedimenter, og tolke
  hvor de passer inn i bergartssyklusen
 • gjøre rede for
  ulike metoder som brukes for å datere bergarter, og bruke
  metoder for å identifisere relativ alder
 • utforske
  berggrunn, løsmasser og jordarter lokalt, og tolke
  observasjonene for å beskrive
  områdets geologiske historie og betydning for lokale ressurser
 • sammenligne
  ulike landformer og gjøre rede for
  hvordan de dannes og endres under påvirkning av jordsystemene og menneskelig aktivitet
 • gjøre rede for
  det hydrologiske kretsløpet med vekt på ferskvann og utforske
  og presentere
  hvordan det påvirkes av menneskelig aktivitet
 • vurdere
  hvordan ulike lokale og globale ferskvannsressurser kan utnyttes på en bærekraftig måte
 • gjøre rede for
  danning, kartlegging og utvinning av geologiske ressurser nasjonalt og globalt og drøfte
  konsekvenser av å utvinne og utnytte disse i et bærekraftsperspektiv
 • gjøre rede for
  ulike naturfarer knyttet til geosfæren og hydrosfæren, og vurdere
  hvordan mennesker kan forebygge og tilpasse seg disse farene
 • utforske
  en naturfare knyttet til geosfæren eller hydrosfæren i et bestemt geografisk område og vurdere
  risiko ved hjelp av modellering
 • gjennomføre
  geofaglig feltarbeid knyttet til geosfæren eller hydrosfæren, bearbeide og tolke
  de innsamlede dataene og presentere
  resultatene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering