Geofag (GFG01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter geofag X

 • gjøre rede for
  vekselvirkninger mellom de ulike jordsystemene og hvordan disse kan påvirke geosfæren og hydrosfæren
 • gjøre rede for
  bevegelser i jordas indre og hvilke konsekvenser de har for jordskorpa og jordoverflaten
 • utforske
  ulike mineralgrupper, bergartsgrupper og sedimenter, og
  tolke
  hvor de passer inn i bergartssyklusen
 • utforske
  berggrunn, løsmasser og jordarter lokalt, og
  tolke
  observasjonene for å
  beskrive
  områdets geologiske historie og betydning for lokale ressurser
 • sammenligne
  ulike landformer og
  gjøre rede for
  hvordan de dannes og endres under påvirkning av jordsystemene og menneskelig aktivitet
 • gjøre rede for
  det hydrologiske kretsløpet med vekt på ferskvann og
  utforske
  og
  presentere
  hvordan det påvirkes av menneskelig aktivitet
 • utforske
  en naturfare knyttet til geosfæren eller hydrosfæren i et bestemt geografisk område og
  vurdere
  risiko ved hjelp av modellering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering