Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter fangst og kvalitet

 • bruke
  arbeidsklede og verneutstyr om bord og følgje rutinar for god hygiene
 • fangste med omsyn til dyrevelferd, råstoffkvalitet, matvaretryggleik og fangstverdi
 • gjennomføre
  reinhald etter gjeldande reinhaldsplan om bord
 • utføre fangsting basert på biologien til dei aktuelle artane
 • gjennomføre
  disseksjon av ulike artar og greie ut om anatomien og fysiologien til artane
 • drøfte
  økologiske konsekvensar av fiske og næringsverksemd, og fiske i tråd med prinsipp om berekraft
 • følgje gjeldande reguleringar for ulike fiskeri
 • bruke
  metodar for seleksjon og fangstavgrensing med ulike reiskapar, og vurdere
  kva desse metodane har å seie for berekraftig forvaltning
 • gjennomføre
  førstehandsbehandling av råstoff etter gjeldande regelverk
 • bruke
  fangstbehandlingsutstyr om bord og vurdere
  påverknaden dette har på råstoffkvaliteten
 • bruke
  tilarbeidingsmetodar for ulike artar og vurdere
  korleis desse påverkar kvaliteten på råstoffet og graden av råstoffutnytting
 • bruke
  kvalitetssikringssystem og følgje standardar om bord
 • gjere greie for
  samanhengen mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjer
 • gjere greie for
  organisasjonar og forvaltningsnivå i næringa
 • drøfte
  kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering