Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter fangst og kvalitet

 • bruke arbeidsklede og verneutstyr om bord og følgje rutinar for god hygiene
 • fangste med omsyn til dyrevelferd, råstoffkvalitet, matvaretryggleik og fangstverdi
 • gjennomføre reinhald etter gjeldande reinhaldsplan om bord
 • utføre fangsting basert på biologien til dei aktuelle artane
 • gjennomføre disseksjon av ulike artar og gjere greie for anatomien og fysiologien til artane
 • drøfte økologiske konsekvensar av fiske og næringsverksemd, og fiske i tråd med prinsipp om berekraft
 • følgje gjeldande reguleringar for ulike fiskeri
 • bruke metodar for seleksjon og fangstavgrensing med ulike reiskapar, og vurdere kva desse metodane har å seie for berekraftig forvaltning
 • gjennomføre førstehandsbehandling av råstoff etter gjeldande regelverk
 • bruke fangstbehandlingsutstyr om bord og vurdere påverknaden dette har på råstoffkvaliteten
 • bruke tilarbeidingsmetodar for ulike artar og vurdere korleis desse påverkar kvaliteten på råstoffet og graden av råstoffutnytting
 • bruke kvalitetssikringssystem og følgje standardar om bord
 • gjere greie for samanhengen mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjer
 • gjere greie for organisasjonar og forvaltningsnivå i næringa
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering