Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter fartøy og reiskapar

 • fangste med ulike reiskapar og beskrive oppbygginga og verkemåten til reiskapane
 • gjennomføre vedlikehald og reparasjon av fiske- og fangstreiskapar
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere seglas ved bruk av sjøkart, farvatnbeskrivingar, sjømerke og navigasjonsmiddel
 • hente inn og vurdere meteorologiske observasjonar
 • bruke sjøvegsreglar og halde bruvakt i samsvar med godt sjømannskap
 • manøvrere og fortøye fartøy under rettleiing
 • gjere greie for operasjon av fartøy med omsyn til vêrforhold, straum, tidvatn og åtferda til fisken
 • rekne ut stabiliteten til fartøy i ulike lastekondisjonar
 • laste og losse fartøy i samsvar med gjeldande regelverk
 • handtere avfall og førebyggje skadelege utslepp etter gjeldande regelverk
 • bruke sikkerheitsstyringssystem for fiskefartøy etter gjeldande regelverk og gjere greie for kva ISM-koden har å seie for drift og sikkerheit
 • gjere greie for hovudfunksjonane og ansvarsfordelinga til bemanninga om bord
 • vurdere risiko for arbeidsoperasjonar om bord og utføre arbeidet i tråd med vurderinga
 • uføre oppgåver etter sikkerheits- og beredskapsplanen om bord
 • velje ut og bruke personleg verneutstyr ved ulike arbeidsoperasjonar om bord
 • halde ved like og reparere fartøy og produksjonsutstyr etter vedlikehaldsplanen for fartøyet
 • starte, stoppe og utføre rutinemessig vedlikehald av ein motor
 • gjere greie for korleis dekksutstyr om bord er bygd opp og fungerer
 • gjere greie for innhaldet i ISPS-koden
 • bruke maritim radio etter gjeldande regelverk

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering