Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter fartøy og reiskapar

 • fangste med ulike reiskapar og beskrive
  oppbygginga og verkemåten til reiskapane
 • gjennomføre
  vedlikehald og reparasjon av fiske- og fangstreiskapar
 • planleggje
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  seglas ved bruk av sjøkart, farvatnbeskrivingar, sjømerke og navigasjonsmiddel
 • hente inn og vurdere
  meteorologiske observasjonar
 • bruke
  sjøvegsreglar og halde bruvakt i samsvar med godt sjømannskap
 • manøvrere og fortøye fartøy under rettleiing
 • gjere greie for
  operasjon av fartøy med omsyn til vêrforhold, straum, tidvatn og åtferda til fisken
 • rekne ut stabiliteten til fartøy i ulike lastekondisjonar
 • laste og losse fartøy i samsvar med gjeldande regelverk
 • handtere avfall og førebyggje skadelege utslepp etter gjeldande regelverk
 • bruke
  sikkerheitsstyringssystem for fiskefartøy etter gjeldande regelverk og gjere greie for
  kva ISM-koden har å seie for drift og sikkerheit
 • gjere greie for
  hovudfunksjonane og ansvarsfordelinga til bemanninga om bord
 • vurdere
  risiko for arbeidsoperasjonar om bord og utføre arbeidet i tråd med vurderinga
 • uføre oppgåver etter sikkerheits- og beredskapsplanen om bord
 • velje ut og bruke
  personleg verneutstyr ved ulike arbeidsoperasjonar om bord
 • halde ved like og reparere fartøy og produksjonsutstyr etter vedlikehaldsplanen for fartøyet
 • starte, stoppe og utføre rutinemessig vedlikehald av ein motor
 • gjere greie for
  korleis dekksutstyr om bord er bygd opp og fungerer
 • gjere greie for
  innhaldet i ISPS-koden
 • bruke
  maritim radio etter gjeldande regelverk

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering