Vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elektronisk kommunikasjon

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  , sette i drift, kontrollere og
  dokumentere
  yrkesoppgaver knyttet til faget elektronisk kommunikasjon både individuelt og i samarbeid med andre ut fra gjeldende regelverk, normer og teknisk underlag og begrunne valgene som er gjort
 • utføre arbeidet i faget elektronisk kommunikasjon henhold til interne rutiner for elsikkerhet og personsikkerhet
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i elektroniske kommunikasjonsnett ved hjelp av egnede måleinstrumenter, programvare og teknisk dokumentasjon og
  vurdere
  måleresultater opp mot gjeldende regelverk og beregnede verdier
 • bruke
  egnede verktøy og materiell i utførelsen av yrkesoppgavene, og funksjonsteste måleinstrumenter og vedlikeholde skjøte- og termineringsverktøy
 • utføre sluttkontroll av yrkesoppgaver i faget elektronisk kommunikasjon og
  vurdere
  måleresultater opp mot gjeldende regelverk og beregnede verdier
 • montere
  og konfigurere trådbaserte og trådløse styringssystemer med sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner og
  vurdere
  tiltak for å ivareta personvern og datasikkerhet
 • montere
  og konfigurere elektroniske systemer for sikring av liv, helse og verdier og
  vurdere
  systemenes behov for sekundær strømforsyning
 • utføre dekningsmålinger, foreslå nødvendig antall og type aksesspunkter i trådløse kommunikasjonsnett og
  gjøre rede for
  hvilke forhold som påvirker signalkvaliteten
 • montere
  og funksjonsteste elektroniske kommunikasjonsnett for dataoverføring og kringkasting og
  vurdere
  nødvendige tiltak for å ivareta signalstyrke, stabilitet og hastighet i forhold til ytre påvirkninger
 • montere
  og konfigurere lavspent energiforsyning over elektronisk kommunikasjonsnett og
  gjøre rede for
  muligheter og begrensninger ved valgt løsning
 • utføre terminering og skjøting av optiske og elektriske kabler ved hjelp av egnet verktøy og produsentenes anvisninger og kontrollere at forbindelsen tilfredsstiller gjeldende krav
 • beskrive
  rutiner og metoder for sikker datasletting for å unngå at personopplysninger eller andre sensitive data kommer på avveier
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en faglig, miljøvennlig og økonomisk måte, ivareta personvern og slette sensitive data ved avhending av digitalt utstyr
 • vurdere
  kvaliteten på eget arbeid i forhold til estetikk og funksjon og foreslå forbedringer
 • drøfte
  hvordan elektronisk kommunikasjon og informasjonsspredning både kan støtte og true demokratiske prosesser, og hvordan elektronisk kommunikasjon og elektrisitet kan bidra til velferd i menneskers liv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering