Vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elenergi og styresystemer

 • planlegge, gjennomføre, sette i drift, kontrollere og dokumentere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer individuelt og i samarbeid med andre ut fra gjeldende regelverk, normer og teknisk underlag og begrunne valgene som er gjort
 • risikovurdere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer og velge trygge og gode arbeidsmetoder og ergonomiske arbeidsstillinger
 • utføre arbeidet i faget elenergi og styresystemer i henhold til interne rutiner for elsikkerhet, personsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • utarbeide og bruke skjemaer og tegninger i målestokk med normerte symboler i utførelsen av yrkesoppgaver og drøfte digitale verktøy som hjelpemiddel i yrkesutøvelsen
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil på elektriske anlegg og utstyr ved hjelp av egnede instrumenter og teknisk dokumentasjon
 • utføre reparasjon og vedlikehold av elektrisk verktøy og utstyr og vurdere miljøkonsekvenser og lønnsomhet av reparasjonen
 • dimensjonere ledning, kabel og vern ut fra overspenning, selektivitet og belastnings-, kortslutnings- og feilstrømmer og velge materiell på grunnlag av ytre påvirkninger og vurdere egnede tiltak for å ivareta sikkerheten ved feil
 • bruke egnede verktøy, maskiner og materiell i utførelsen av yrkesoppgavene og vedlikeholde og holde orden i eget håndverktøy
 • velge og bruke egnede materialer og metaller i yrkesoppgaver og begrunne valg ut fra mekaniske, kjemiske og termiske egenskaper
 • terminere ulike kabeltyper og elektriske forbindelser, skjøte kabel med tverrsnitt som er større enn 10 mm2, og gjøre rede for hvordan man oppnår gode og varige elektriske forbindelser
 • utføre sluttkontroll av yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer og vurdere måleresultatet opp mot gjeldende regelverk og beregnede verdier
 • montere to fordelingsanlegg basert på ulike spenningssystemer med vern og utstyr for måling og overvåking av forbruk og beskrive egenskaper og bruksområder for TN-, IT- og TT-nett
 • montere brukertilpassede installasjoner med ulike effektuttak, belysnings- og varmeanlegg med tilhørende styringssystemer og vurdere løsninger for energieffektiviserende tiltak
 • montere og programmere styringssystemer for kontinuerlig regulering og gjøre rede for komponentenes virkemåte og funksjon og sensorenes måleområde og nøyaktighet
 • montere, programmere og konfigurere styringssystemer for motorer med mulighet for fjernstyring av turtall og dreieretning, foreslå tiltak for å redusere elektromagnetisk støy og gjøre rede for informasjon på motorens merkeskilt og motorens effektivitetsnivå
 • beregne effektfaktoren i anleggets tilførsel, forklare hvilke belastningstyper som påvirker effektfaktoren, og foreslå tiltak for å kompensere den
 • montere et mindre anlegg for lokal produksjon og lagring av elektrisk energi med mulighet for nettilkobling og drøfte hvordan dette kan bidra til energibalanse på strømnettet
 • montere styring av skillebryter og effektbryter med forrigling i fordelingsanlegg, forklare komponentenes og styringens virkemåte og gjøre rede for oppbygning og effektiv drift av et lokalt distribusjonsnett
 • montere, måle, beregne og vurdere kvaliteten på jordingssystem med jordelektrode, utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere i elektriske anlegg, installasjoner og utstyr
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet, og hvordan arbeidslivets lover og avtaler er laget for å ivareta alle ansatte
 • drøfte forebyggende tiltak for brannsikkerhet i elektriske anlegg
 • vurdere kvaliteten på utført arbeid og foreslå forbedringer knyttet til estetikk, funksjon og sikkerhet
 • håndtere avfall etter eget arbeid i henhold til gjeldende regelverk, leverandørenes beskrivelser og gjeldende system for internkontroll og drøfte forskjeller på lineær- og sirkulærøkonomi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering