Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter energi- og styresystemer

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver knyttet til energi- og styresystemer, individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valgene som er gjort
 • programmere og sette i drift systemer for styring av dreieretning og motorturtall, forklare den prinsipielle virkemåten til motor og styresystem og drøfte effekttap
 • montere, programmere og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energisparing ved styresystemet som er valgt
 • bruke riktige håndverktøy og maskiner til å produsere deler deler i metall og andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • montere og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi der likeretter og vekselretter inngår, og gjøre rede for omforming av likespenning til vekselspenning
 • montere og sette i drift styringssystemer som bruker måling av bevegelse, trykk og temperatur som inngangsdata
 • montere et mindre fordelingsystem med tilhørende jordingssystem og beskrive den prinsipielle oppbygningen av TN-, IT- og TT-nett
 • velge egnet ledning, kabel og vern, beregne og vurdere spenningsfall og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • identifisere komponentene i et luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjøre rede for virkemåten til hovedkomponentene og utføre målinger av CO2 og temperatur
 • risikovurdere og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre livreddende førstehjelp
 • bruke dokumentasjon og egnede instrumenter til å feilsøke på elektriske installasjoner
 • utføre arbeidet fagmessig i energi- og styresystemer i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og bruke egnede håndverktøy og maskiner
 • beregne strøm, spenning, resistans, impedans og effekt i like- og vekselstrømskretser og bruke egnede instrumenter for å utføre målinger og vurdere måleresultatet opp mot forventet resultat
 • gjøre rede for ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og reflektere over og diskutere konsekvenser de ulike formene kan ha for klima og miljø
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
 • anvende og behandle materiell og utstyr i energi- og styresystemer på en ansvarlig og bærekraftig måte i henhold til gjeldende internkontrollsystem

Underveisvurdering

Standpunktvurdering