Vg3 automatiseringsfaget (AUT03‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elenergisystemer

 • risikovurdere,
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  , sluttkontrollere, sette i drift og
  dokumentere
  arbeidsoppdragene i elenergisystemer fagmessig, individuelt og i samarbeid med andre, i henhold til gjeldende regelverk, internkontrollsystemer og produsentenes dokumentasjon, og begrunne valg
 • utføre arbeidet i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp og forklare hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • velge og
  bruke
  verktøy, maskiner og materiell ved utførelse av arbeidsoppdragene og
  vurdere
  materialbehov og økonomi
 • dimensjonere og velge ledning, kabel og vern i industrielle og automatiserte anlegg og gjøre beregninger og
  bruke
  tabeller for å
  dokumentere
  beskyttelse mot overbelastning, elektrisk sjokk og kortslutning
 • montere føringsvei og installere ledning, kabel og fiber i automatiserte anlegg i henhold til krav til forlegning, og
  gjøre rede for
  hvordan forlegning og elektromagnetisk støy påvirker strømføringsevne og transmisjonsegenskaper
 • installere elektriske lavspenningsanlegg i industrielle og automatiserte anlegg med tilhørende jordingssystemer, og
  gjøre rede for
  ulike spenningssystemer og installasjonsmetoder
 • montere og installere veksel- og likespenningsmotorer med frekvens- og servodrift for styring, regulering og posisjonering med tilhørende valg av motordrifter og motorytelse ut fra beregnet last
 • bygge og sette i drift en elektrisk tavle for et automatiseringssystem med tilkobling til nettsystem og
  gjøre rede for
  ulike spenningssystemer
 • utføre systematisk feilsøking og feilretting med egnede instrumenter og verktøy, og
  vurdere
  måleresultater opp mot forventede og beregnede verdier
 • skjøte og terminere ulike kabler for signal- og effektkretser og andre ledende forbindelser ved bruk av egnet metode, verktøy, pressutstyr og dreiemoment, og
  gjøre rede for
  materialenes mekaniske og kjemiske egenskaper
 • måle og identifisere elektriske støykilder i elektriske anlegg og
  vurdere
  og iverksette tiltak for å redusere effekten av elektromagnetisk støy (EMI/EMC)
 • gjøre rede for
  forskriftskrav for arbeid på automatiserte anlegg i eksplosjonsfarlige områder og krav til verktøy, instrumenter og utstyr

Underveisvurdering

Standpunktvurdering