Vg3 automatiseringsfaget (AUT03‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter automatiseringssystemer

 • utføre risikovurdering og vurdere
  tiltak som skal ivareta person- og maskinsikkerheten, i henhold til hvilke regelverk og normer som gjelder for arbeidet som skal utføres
 • utføre arbeid på automatiserte anlegg fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og normer for elektriske installasjoner og maskiner
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  kvalitet, sluttkontrollere og digitalt dokumentere
  arbeidsoppdragene i faget automatiseringssystemer, individuelt og i samarbeid med andre, og begrunne valgene som er gjort
 • tegne tekniske flytskjemaer og annen dokumentasjon, og anvende
  dette i utførelsen av alle arbeidsoppdrag
 • utføre vedlikehold, systematisk feilsøking og feilretting med egnede instrumenter og verktøy, og vurdere
  måleresultater opp mot forventede og beregnede verdier
 • montere, konfigurere, kalibrere, justere og sette i drift reguleringssløyfer for motor- og servodrift, temperatur, trykk, nivå og strømning, og simulere og optimalisere regulatorer basert på prosessbehov og gjøre rede for
  funksjon og virkemåte
 • gjøre rede for
  måleprinsipper for veiing, deteksjon med kamera, vibrasjon, gassdekteksjon, pH-måling og konduktivitet for analyse og montere, konfigurere, kalibrere, justere og sette i drift minst ett av disse målesystemene
 • montere og sette i drift ulike typer pådragsorganer med tilhørende forstillingselementer og hjelpeutstyr i henhold til leverandørens dokumentasjon, og gjøre rede for
  hvordan utstyret fungerer, og hvilke funksjoner det har
 • montere og sette i drift sikkerhetskomponenter og -utstyr for nødstopp- og sikkerhetskretser, og gjøre rede for
  sikkerhetskategoriene Safety Integrity Level (SIL) og Performance Level (PL)
 • programmere, montere og sette i drift programmerbare styresystemer for elektriske-, pneumatiske- og hydrauliske anlegg og gjøre rede for
  hvordan utstyret fungerer, og hvilke funksjoner det har
 • installere bus-systemer og konfigurere digital og analog kommunikasjon i automatiserte anlegg, og gjøre rede for
  hvordan komponentene fungerer, hvordan datasignaler bearbeides og transporteres mellom nettverk, og vurdere
  tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett
 • installere, terminere og skjøte elektriske og optiske kabler og måle kvaliteten på forbindelsen og beskrive
  faktorer som påvirker kvaliteten på forbindelsen
 • installere, programmere, konfigurere og brukertilpasse «Human–Machine Interface» (HMI) for et automatiseringssystem og gjøre rede for
  bruksområdene
 • simulere, sette i drift, programmere og optimalisere robot og gjøre rede for
  roboters funksjon og anvendelse i automatiserte anlegg
 • foreslå, vurdere
  og utprøve forenklinger og forbedringer av produkter og produksjonsprosesser og gjøre rede for
  mulig bruk i nye produkter og tjenester
 • håndtere avfall etter eget arbeid i industrielle og automatiserte anlegg på en miljøvennlig og økonomisk måte, drøfte
  produkters miljøprestasjon, slette sensitiv informasjon ved avhending og gjøre etiske og økonomiske refleksjoner rundt bærekraft, sirkulær økonomi og produktkvalitet
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • dokumentere
  eget arbeid, vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering