Vg2 automatisering (AUT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter automatiseringssystemer

 • risikovurdere og utføre arbeidet på automatiseringssystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesoppgaver knyttet til automatiseringssystemer individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • montere, sette i drift, programmere og funksjonsteste programmerbare styringssystemer knyttet til elektriske motoranlegg og hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • løse automatiseringsoppgaver ved å programmere og funksjonsteste en industrirobot og gjøre rede for roboters funksjon og bruksområder
 • montere, kalibrere og sette i drift flere typer reguleringssløyfer for å oppnå ønsket resultat og å gjøre rede for komponentenes og kretsenes funksjon og virkemåte
 • montere, sette i drift og funksjonsteste maskin-til-maskin-kommunikasjon i automatiserte anlegg, gjøre rede for komponentenes virkemåte og vurdere tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett
 • installere og konfigurere menneske–maskin-grensesnitt (HMI) for et automatiseringssystem og gjøre rede for bruksområdene
 • utforske og koble sensorer til et automatisert styresystem, utføre målinger på disse og gjøre rede for digitale og analoge signaler
 • utvikle og bygge et selvvalgt produkt hvor sensorer og programmerbare elektroniske komponenter inngår
 • framstille mekaniske komponenter og deler ved riktig bruk av håndverktøy, maskiner og additiv tilvirkningsmetode, utføre sammenføyingsmetoder, som låsing av skrueforbindelser, liming, poppnagling og lodding, og vurdere kvaliteten på arbeidet
 • utføre systematisk feilsøking i automatiseringssystemer ved hjelp av riktige instrumenter, programmer og dokumentasjon og ta hensyn til måleinstrumentets nøyaktighet
 • gjøre rede for ulike energibærere og hvordan justering av styre- og reguleringssystemene påvirker energiforbruket
 • kildesortere avfall etter eget arbeid i samsvar med internkontrollsystemet og beskrive klima- og miljøbelastningen av ulike komponenter og materialer i faget automatiseringssystemer
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • vurdere hvordan styre- og reguleringssystemer bidrar i samfunnsutviklingen i et miljø- og bærekraftperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering