Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter biologi og miljø

 • vurdere
  sammenhengen mellom akvakulturarters biologi og ulike driftsformer
 • gjøre rede for
  miljøfaktorene i det akvatiske miljøet og vurdere
  faktorene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
 • vurdere
  atferd, utseende og helsetilstand hos akvakulturorganismer og gjennomføre
  tiltak i tråd med regelverk for forebyggende helsearbeid og dyrevelferd
 • beskrive
  og reflektere
  over avlsarbeidet for aktuelle akvakulturorganismer
 • beskrive
  miljøpåvirkninger fra akvakulturvirksomhet og drøfte
  hvordan disse kan reduseres
 • drøfte
  hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre interesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering