Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter drift og produksjon

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsoppgaver i et akvakulturanlegg etter gjeldende regelverk
 • registrere og
  vurdere
  miljø- og produksjonsparametere
 • beregne fôrmengde og
  anvende
  ulike fôringsstrategier avhengig av art og utviklingstrinn
 • renholde og vedlikeholde utstyr som brukes i akvakulturnæringen
 • kontrollere, sortere og transportere akvakulturorganismer
 • planlegge
  og
  gjennomføre
  arbeid i akvakulturanlegg i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utarbeide,
  tolke
  og
  anvende
  en produksjonsplan
 • beskrive
  organiseringen av en akvakulturbedrift og
  vurdere
  sammenhenger mellom innsatsfaktorer, eget arbeid og økonomi
 • beskrive
  og
  anvende
  kvalitetsmål for akvakulturorganismer underveis i produksjonen og på sluttprodukter
 • beskrive
  markedet for produkter fra akvakulturproduksjoner og
  vurdere
  mulige framtidsutsikter
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering