Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter drift og produksjon

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver i et akvakulturanlegg etter gjeldende regelverk
 • registrere og vurdere miljø- og produksjonsparametere
 • beregne fôrmengde og anvende ulike fôringsstrategier avhengig av art og utviklingstrinn
 • renholde og vedlikeholde utstyr som brukes i akvakulturnæringen
 • kontrollere, sortere og transportere akvakulturorganismer
 • planlegge og gjennomføre arbeid i akvakulturanlegg i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utarbeide, tolke og anvende en produksjonsplan
 • beskrive organiseringen av en akvakulturbedrift og vurdere sammenhenger mellom innsatsfaktorer, eget arbeid og økonomi
 • beskrive og anvende kvalitetsmål for akvakulturorganismer underveis i produksjonen og på sluttprodukter
 • beskrive markedet for produkter fra akvakulturproduksjoner og vurdere mulige framtidsutsikter
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering