Veilederen Spesialundervisning

2.8 Særskilt tilrettelegging av eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket, se forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Utgangspunktet er at all tilrettelegging skal være basert på elevens behov. Eleven/foreldrene må søke rektor om særskilt tilrettelegging, som på bakgrunn av en konkret vurdering avgjør om eleven har et slikt behov og hvilke ordninger som skal benyttes. For eksempel vil funksjonshemmede og allergikere kunne ha ulike behov for tilrettelegging. Rektor kan kreve en uttalelse fra en sakkyndig instans.

Det er ikke noe krav om enkeltvedtak om spesialundervisning for at eleven har rett til særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilretteleggingen må ikke føre til at eleven får fordeler fremfor elever som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke prøves i kompetansemålene i Læreplanverket i Kunnskapsløftet.

Dersom kompetansemålene har krav om skriftlig, muntlig eller praktiske ferdigheter er det ikke mulig å legge til rette eksamen slik at eleven ikke får prøvd disse ferdighetene, når en slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget. Hvis det derimot ikke er krav om at muntlige, skriftlige eller praktiske ferdigheter skal prøves i eksamensformen, kan særskilt tilrettelegging av eksamen også gjøres ved å endre eksamensform, for eksempel fra skriftlig til muntlig, der det er åpning for dette i læreplanen. Les mer om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Rektors avgjørelse i en sak om særskilt tilrettelegging regnes som et enkeltvedtak som kan påklages til statsforvalteren.