Tre vinnerskoler om prisen

Siden 2006 er det flere skoler som har vunnet prisen. Her finner du refleksjonene til noen av de tidligere prisvinnerne. 

Prisvinnerne har reflektert rundt disse spørsmålene:

  • Hva er det dere har lagt vekt på for å inkludere alle elever og hvordan jobber dere med likeverd i praksis?
  • Hvordan vil dere jobbe med likeverd og inkludering videre?
  • Hva har det betydd for dere å vinne Dronning Sonjas skolepris?
  • Hvilket råd har dere til andre skoler?

Ila skole, Trondheim kommune. Vinner i 2016

"Vi er en mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige barn, og har elever fra et sammensatt nærmiljø. Mangfold er derfor helt naturlig for oss. Vi har lagt vekt på godt skolemiljø i mange år, og jobber systematisk og kunnskapsbasert. Målet er å øke handlingskompetansen til alle som jobber på skolen og gjennom det, gi elevene økt læringsutbytte. Alle nyansatte får et kurs om skolemiljø, likeverd og inkludering, og dette er temaer vi tar opp på personalmøtene gjennom skoleåret. Alle elevene skal få god tilpasset opplæring, og alle skal ha en tilhørighet i fellesskapet. Også elever som går i egne grupper for nyankomne minoritetsspråklige barn, blir inkludert på ordinært trinn allerede etter få uker. Vi har ansatte, både lærere og miljøpersonale, med minoritetsbakgrunn. Det er essensielt at alle elevene våre møter voksne med forskjellig bakgrunn på skolen.

Å vinne Dronning Sonjas skolepris var en anerkjennelse av det langvarige arbeidet med læringsmiljø generelt og mangfold og inkludering spesielt. Det er viktig for oss å synliggjøre at et mangfoldig elevgrunnlag ikke er noen ulempe i arbeidet med læringsmiljø - snarere tvert imot. Når det ikke er en normsettende majoritet, kan mangfold bli normen. Dette hjalp prisen oss å synliggjøre. Prisen har styrket vår identitet som inkluderende og mangfoldig.

For oss har det vært avgjørende at alle ansatte har en felles forståelse av rollen de har og ansvaret for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Det er grunnleggende for alt arbeid med barn og bidrar til at elevene når sitt læringspotensial. Vi har laget våre egne felles standarder for hvordan vi vil ha det. Det har tatt tid, men er et arbeid en ikke kan skynde seg med. Det nytter det ikke å kopiere andre skoler som har fått det til, uansett hvor fine deres standarder er."

Kontaktinfo til skolen

Apalløkka skole, Oslo kommune. Vinner i 2018.

"På Apalløkka skole er vi opptatt av å bygge et lag rundt, og med elevene. Vi prioriterer å bygge relasjoner, og vi tror på at vi kan få frem det beste i alle elever. Skolen har et eget miljøteam som er tett på elevene, og samarbeider godt med lærerne. Miljøteamet møter, tar imot og sier hei til alle elevene hver morgen sammen med ledelsen. De følger opp nærvær og ringer hjem til elevene som ikke har møtt på skolen, organiserer aktiviteter i friminuttene og er mye sammen med elevene. Miljøteamet fordeler seg på trinnene, og har et hovedfokus på det trinnet de hører til. Vi har ukentlige elevmøter mellom miljølærere, sosiallærer og skolens ledelse, der vi tar opp saker som er meldt inn, med hovedfokus på trygt og godt skolemiljø. Det er regelmessige møter mellom lærere, og elevsamtaler – så ofte det er behov for det, men minst to i året.

Hver klasse har også en miljøhalvtime i uka, der de jobber med miljøfremmende aktiviteter. Vi har også stort fokus på elevmedvirkning, og elevrådet er viktige her. Ifølge elevene selv, opplever de å bli sett, hørt, lyttet til og har noen å snakke med hver dag.

Å vinne Dronning Sonjas skolepris har skapt stolthet og samhold. Skoleprisens tema er SVÆRT dagsaktuelt, og vi kan ikke hvile en eneste dag med tanke på å jobbe med å skape et trygt og inkluderende skolemiljø. Vi er svært begeistra for at akkurat vi fikk motta denne prisen, og det hjelper oss til å fortsette det gode arbeidet. Alle på skolen må jobbe sammen som et lag, og vi ser at det er viktig med et lederperspektiv og en lederatferd som har fokus på både faglig og sosial læring for de ansatte. Våre verdier, «Sammen om kunnskap, skaperglede og likeverd», er gjennomsyret i hele organisasjonen. Man må våge å tro at ting er mulig, og man må drømme litt stort!"

Kontaktinfo til skolen

Sandnessjøen vgs, Alstahaug kommune. Vinner i 2021.

"Vi er opptatt av å legge til rette for elevens, lærerens og ledelsens læring. Det gode samspillet mellom likeverd, inkludering og involvering kommer ekstra godt til uttrykk når vi blant annet arrangerer aktiviteter for alle elever og ansatte for å styrke samhold og fellesskap. Slike treffpunkter mellom elever og ansatte er spesielt viktig for elever som bor på hybel og ikke har egne foresatte tilgjengelig i ukedagene. Det er også en fin måte for andrespråklige elever å utvide sine nettverk og bli bedre kjent med norsk kultur, språk og ikke minst seg selv. Dette er også et stressreduserende tiltak for ansatte som vil møte elever i en naturlig og uformell arena. Dette gir ny kunnskap og innsikt, god mestringsfølelse, økt livsmestring og styrker den kreative siden hos alle. Vi har blant annet musikkverksted, «chille-kvelder», kokkekurs og åpen skole. Relasjonsbygging er utgangspunktet for å skape trivsel og trygghet for elever og ansatte.

Vi er hele tida bevisst på at ingen er perfekte og at alle kan bli bedre. Usain Bolt og Karsten Warholm satte seg ikke i sofaen og tenkte at jobben var gjort da de satte sine verdensrekorder. Nei, de fortsatte den målbevisste jobbinga med kontinuerlig å forbedre seg. Med å fortsette det sterke fokuset på inkludering og likeverd vil vi hele tiden bli bedre, for det vi har fokus på, blir vi også bedre på.

Det å vinne skoleprisen er en hyggelig bekreftelse på og anerkjennelse av at det vi gjør i hverdagen er riktig, og ikke minst viktig. Mange har i ettertid tatt kontakt med oss, og kanskje vi dermed også har hatt noe å lære bort.

Alle skoler har planer for utvikling, inkludering, strategier og mål. Med å se disse i sammenheng vil nok de fleste se at de har en helhetlig oversikt over hva som skal til for å innfri kriteriene i søkeprosessen for Dronning Sonjas skolepris. Derfor oppfordrer vi flest mulig til å melde seg som kandidat når prisen neste gang skal deles ut. Lykke til!"

Kontaktinfo til skolen