Elevene har rett til en trygg og inkluderende russefeiring

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder også for elever i videregående skole, både før og under russefeiringen.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Overordnet del 3.3.1

Skjer det noe under eller i planleggingen av russefeiringen som gjør at en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, skal skolen ta tak i dette. 

Mange elever opplever å bli ekskludert før og under russefeiringen. Dette er eksempler på krenkelser som skolen skal ha nulltoleranse for. I tillegg må skolen jobbe forebyggende for at alle skal ha et trygt og godt skolemiljø.

Kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø skal bidra til at ansatte og ledere i skolen utvikler kompetansen og praksisen sin om trygt og godt skolemiljø. 

Her kan du lese om hvordan fylkeskommunene i Rogaland og Trøndelag jobber for en inkluderende russefeiring: 

Skolen har en aktivitetsplikt

For å sikre elevene rett til et trygt og godt skolemiljø har skolen plikt til å: 

  1. følge med på at elevene har et trygt og godt skolemiljø
  2. gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering
  3. varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
  4. undersøke saken snarest
  5. lage en aktivitetsplan og sette inn egnede tiltak for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø

Les mer om aktivitetsplikten

Elever kan melde saken til statsforvalteren

Elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø, bør si ifra til rektor eller en som jobber på skolen. I de fleste tilfeller finner skolen gode løsninger sammen med elevene og foreldrene.

Hvis det ikke blir bedre, eller tiltakene ikke er gode nok, kan eleven melde saken til statsforvalteren. Statsforvalteren vurderer da om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin, og kan vedta hva skolen skal gjøre for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø.

Hva loven sier