Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter

Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan bl. a. være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

Produsere og bearbeide innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kommunisere og samhandle innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

Utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Hvordan utvikles digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke digitale ressurser. Det innebærer å benytte digitale ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale ressurser.

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Last ned nivåbeskrivelsene som liggende matriser

Bruke og forstå

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for å beskytte egen digital informasjon

Nivå 2

Endrer innstillinger for tekst og bilder og bruker digitale begreper.

Navigerer på ulike digitale ressurser og følger regler for å beskytte digitalt utstyr og informasjon.

Nivå 3

Bruker digitale formkrav i egne tekster

Navigerer på digitale ressurser i nettverk og beskytter eget digitalt utstyr og informasjon.

Nivå 4

Følger digitale formkrav tilpasset situasjon og formål.

Velger egnede digitale ressurser og har strategier for å beskytte digitalt utstyr og informasjon.

Nivå 5

Velger og bruker digitale ressurser ut fra behov, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere.

Vurderer egen digital arbeidsprosess kritisk.

Finne og behandle

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Gjør enkle søk for å finne informasjon i digitale kilder, og bruker informasjonen i egen læring.

Kjenner til enkel digital kildebruk og opphavsrett.

Nivå 2

Finner, lagrer og gjenfinner informasjon i digitale kilder og refererer til kildene.

Nivå 3

Vurderer, organiserer og bruker informasjon fra digitale kilder hensiktsmessig og følger regler for opphavsrett.

Nivå 4

Omformer og sammenstiller informasjon fra digitale kilder og vurderer kildene kritisk.

Nivå 5

Tolker og vurderer informasjon fra ulike digitale kilder kritisk og forvalter opphavsrett på egne fremstillinger.

Produsere og bearbeide

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Lager enkle digitale produkter. Arbeider og eksperimenterer med tekst, illustrasjoner, bilder og lyd.

Nivå 2

Lager digitale produkter med ulike medietyper.

Følger instruksjoner i utforming av produkter 

Nivå 3

Lager digitale produkter som kombinerer ulike medietyper.

Bruker digitale ressurser til å lage modeller av produkter.

Nivå 4

Lager og vurderer digitale produkter som kombinerer ulike medietyper.

Velger digitale ressurser til å designe og utforme produkter. 

Nivå 5

Vurderer eget produkt, arbeidsprosess og foreslår forbedringer.

Kommunisere og samhandle

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker enkle digitale ressurser i kommunikasjon og samhandling.

Nivå 2

Bruker og deler digitale produkter i kommunikasjon og samhandling.

Nivå 3

Tilpasser kommunikasjonsform til digital ressurs.

Deltar i ulike digitale samhandlingsprosesser. 

Nivå 4

Velger digital ressurs for kommunikasjon ut fra formål og mottaker.

Velger digital samhandlingsressurs ut fra arbeidsform.

Nivå 5

Velger og vurderer digital ressurs for kommunikasjon ut fra ulike faglige behov.

Fyller ulike roller i en digital samhandlings- prosess. 

Utøve digital dømmekraft

NivåerBeskrivelse
Nivå 1Følger regler for digital samhandling og personvern på nett.
Nivå 2Følger regler for personvern og viser hensyn til andre på nett.
Nivå 3Opptrer etisk og forsvarlig på nett, og bruker strategier for å unngå uønskete hendelser.
Nivå 4

Viser evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Nivå 5Forvalter egen digital identitet og respekterer andres i tråd med gjeldende regelverk