Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

2 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for fem grunnleggende ferdigheter. Disse er digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Rammeverket skal brukes av læreplangrupper i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag. Når ferdighetene er integrert i læreplanene for fag, er de styrende for opplæringen.

Hva er grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet?

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Disse ferdighetene er en del av kompetansen i fag og nødvendige redskaper for læring og utvikling. De er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Ferdighetene har også betydning for elevenes utvikling av identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Utviklingen av de grunnleggende ferdighetene er viktige gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte, faglige tekster.

De grunnleggende ferdighetene skal integreres i kompetansemålene i læreplanene for fag på fagenes premisser, der hvor det er relevant. Enkelte fag vil ha et større ansvar for å utvikle ulike sider av de grunnleggende ferdighetene enn andre. Ferdighetene er derfor uttrykt på ulik måte avhengig av hvordan ferdighetene forstås i faget, og hvilken funksjon de har som en del av kompetansen i faget. Utviklingen av kompetanse i fag skal skje i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter.

Hva er Rammeverk for grunnleggende ferdigheter?

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument for læreplangrupper. Rammeverket definerer de fem grunnleggende ferdighetene på et overordnet nivå, skisserer hvilke ferdighetsområder de består av, og beskriver progresjonen i hver av dem på fem nivåer. Matriser viser hva som er typisk for ulike nivåer i elevenes utvikling av hver av de fem ferdighetene. I rammeverket er ferdighetene beskrevet hver for seg, men i opplæringen må de enkelte ferdighetene sees i sammenheng med hverandre og på tvers av fag.

Hvordan skal Rammeverk for grunnleggende ferdigheter brukes?

Rammeverket skal brukes som verktøy og referanse for å utvikle og revidere læreplaner for fag. Det skal bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene og progresjonen i læreplanene for fag, ut fra fagenes egenart og formål. I noen fag er det for eksempel viktigere å kunne regne enn i andre fag og enkelte fag er mer teksttunge og setter større krav til leseferdighet. Ferdighetene er beskrevet på fem nivåer for å tydeliggjøre progresjonen i grunnleggende ferdigheter fra tidlig grunnopplæring til videregående opplæring.

Når læreplangruppene skal beskrive grunnleggende ferdigheter i det enkelte faget og integrere ferdigheter i kompetansemål, skal definisjoner og matriser fra rammeverket ligge til grunn. Den enkelte læreplangruppe må vurdere hvilke deler av ferdighetene som er relevante for faget, og bestemme hvilket ferdighetsnivå som passer for de ulike trinnene i læreplanen. De må også vurdere hvordan dette skal komme til uttrykk i kompetansemålene. Når de grunnleggende ferdighetene integreres i fag som går over flere trinn, må progresjonen i rammeverket følges, tilpasset fagets egenart.