Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

4 Å kunne avlese tegnspråktekst som grunnleggende ferdighet

Å kunne avlese er å oppfatte og skape mening fra tegnspråktekst. En tegnspråktekst er en sammenhengende tekst på tegnspråk som er planmessig utformet og strukturert, og som er formidlet direkte eller gjennom digitale medier.

Avlesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, kunnskaper, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted.

Å avlese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tegnspråktekster. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tegnspråktekster og deres funksjon, er en viktig del av avlesingen. For tegnspråkbrukere er avlesing av ulike typer tegnspråktekster en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Ferdighetsområder i å kunne avlese tegnspråktekst

Forberede, utføre og bearbeide innebærer å ta i bruk ulike strategier for å forstå tegnspråktekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der manuelle og non-manuelle komponenter trekkes sammen til tegn, tegn til tegnspråksetninger og tegnspråksetninger til tegnspråktekster.

Finne innebærer å finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tegnspråktekster formidlet av ulike tegnspråkbrukere.

Tolke og sammenholde innebærer å kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tegnspråktekster.

Reflektere og vurdere innebærer å forholde seg selvstendig til tegnspråktekster. Dette spenner fra å kommentere innholdet i tegnspråktekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tegnspråktekst som en helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Utvikling av funksjonell avlesingsferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodingsprosesser i tilnærmingen til tegnspråktekst. Den grunnleggende opplæringen i avlesing innebærer å mestre avlesing av tegnspråktekster, formidlet direkte eller digitalt, med konsentrasjon, utholdenhet, flyt og sammenheng. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding av enkle tegnspråktekster og forståelse av tegnspråkets manuelle, non-manuelle og grammatiske komponenter, til avkoding av stadig mer komplekse tegnspråktekster. Avlesing av tegnspråktekster formidlet av ulike tegnspråkbrukere er nødvendig for å få forståelse for tegnspråkets oppbygning, variasjon og mangfold.

I opplæringen blir den funksjonelle avlesingsferdigheten utviklet gjennom kunnskap om og erfaring med ulike tegnspråktekster, ulike kommunikasjonssituasjoner og i de enkelte fagene. Dette innebærer å kunne orientere seg i et mangfold av tegnspråktekster og forholde seg kritisk til ulike typer informasjon i stadig mer komplekse avlesingssituasjoner. Utvikling av avlesingsferdigheter krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide informasjon. Bevisst bruk av hensiktsmessige avlesingsstrategier tilpasset formålet og bruk av ulike typer tegnspråktekster i fagene er avgjørende for å utvikle funksjonelle avlesingsferdigheter.

Å kunne avlese tegnspråktekst som grunnleggende ferdighet
Ferdighetsområder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Forberede, utføre og bearbeide

Bruker forkunnskaper før avlesingen starter.

Avleser enkle tegnspråktekster i direkte kommunikasjon eller på skjerm.

Bearbeider teksten med noe hjelp.

Avleser enkle tegnspråktekster med flyt og utholdenhet.

Finner og avleser tekster digitalt og på Internett.

Stiller spørsmål til tegnspråktekstene.

Kan samtale om innholdet.

Varierer måten å avlese på etter tekstenes innhold og formålet med avlesingen i det enkelte fag.

Avleser, bruker digitale verktøy og navigerer hensiktsmessig på Internett.

Bruker oppklarende strategier.

Bruker ulike metoder for å systematisere innholdet.

Bruker faglige og andre forkunnskaper.

Er bevisst og kritisk ved avlesing i direkte kommunikasjon og digitalt, deriblant på Internett.

Bearbeider tegnspråktekstene på en selvstendig måte.

Velger relevante strategier tilpasset tegnspråkteksten og formålet med avlesingen.

Er bevisst på egen avlesing og reflekterer over anvendte strategier.

 FinneFinner eksplisitt uttrykt informasjon som er sentralt plassert i enkle tegnspråktekster.Kjenner til sentrale tegnspråktekster.

Finner eksplisitt uttrykt informasjon i tegnspråktekster med konkurrerende informasjon.

Referer til kilder.

Finner og kombinerer informasjon fra flere steder i tegnspråktekster med konkurrerende informasjon.

Vurderer om kildene er troverdige.

Finner implisitt informasjon i komplekse tegnspråktekster.

Bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Finner detaljert og implisitt informasjon i tegnspråktekster med ukjent form eller innhold. 
 Tolke og sammenholdeBruker tegnspråk og trekker enkle slutninger ut fra informasjon i tegnspråktekster.

Identifiserer hovedtemaet og forstår sammenhenger som er tydelig uttrykt i en tegnspråktekst.

Forstår informasjon som er implisitt uttrykt i tegnspråktekster. Forstår tvetydigheter.

Oppfatter motstridende informasjon og informasjon som står i motsetning til det forventede.

Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tegnspråktekster.

Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon.

 Reflektere og vurdereKommenterer innhold i enkle tegnspråktekster.Vurderer innholdet i tegnspråktekster ut fra fagkunnskap og egne erfaringer. Gir begrunnede vurderinger av form og faglig innhold i tegnspråktekster.  Analyserer og vurderer form og innhold på en kritisk måte.

Sammenligner og systematiserer informasjon i ulike faglige tegnspråktekster.

Vurderer komplekse tegnspråktekster om ukjente emner på en kritisk måte.

Trekker inn faglige og samfunnsmessige perspektiver.