Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

5 Å kunne produsere tegnspråktekst som grunnleggende ferdighet

Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk uten skrift. En tegnspråktekst er en sammenhengende tekst på tegnspråk som er planmessig utformet og strukturert, og som lagres gjennom digitale verktøy i stedet for å skrives ned.

Å kunne produsere tegnspråktekst er å ytre seg på en klar og forståelig måte og å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tegnspråktekster som er tilpasset innholdet og formålet med produksjonen. For å kunne produsere en tegnspråktekst som er forståelig og hensiktsmessig, bør ulike tegnspråklige og digitale delferdigheter utvikles og samordnes.

Produksjon av tegnspråktekst er et redskap for å utvikle og strukturere egne tanker og egen læring. Å utvikle ferdigheter i å produsere tegnspråktekster er for tegnspråkbrukere en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Ferdighetsområder i å kunne produsere tegnspråktekst

Planlegge og bearbeide innebærer å kunne ta i bruk ulike strategier og kilder som forberedelse til produksjon av tegnspråktekster, og å være i stand til å revidere tekster på bakgrunn av egen vurdering og andres tilbakemeldinger.

Å utforme innebærer å kunne beherske og ta i bruk tegn, morfologi, setningsoppbygging, tekstbinding og non-verbale komponenter på en hensiktsmessig måte, i kombinasjon med digitale og analoge uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler.

Kommunisere innebærer å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tegnspråktekster til mottaker, innhold og formål.

Reflektere og vurdere innebærer å bruke produksjon av tegnspråktekster som redskap for å kunne følge med på og å utvikle bevissthet om egen læring og utvikling.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Den første opplæringen i å produsere tegnspråktekster innebærer å utvikle bruk av blikk, håndform, håndorientering, bevegelse, retning, munnstillinger og mimikk.

Opplæringen skal videre utvikle ferdigheter i å sette sammen tegn til enkle tegnspråktekster og til å kombinere tegnspråk og digitale virkemidler og medier. Den videre utviklingen av tekstskaping henger tett sammen med den faglige utviklingen.

Produksjon av tegnspråktekster er et redskap for læring i alle fag, og gjennom å utvikle egne tegnspråktekster blir faglige ferdigheter utviklet. Parallelt med den faglige progresjonen blir stadig mer avanserte og fagspesifikke ferdigheter i tekstskaping utviklet, slik at form og innhold i teksten blir tilpasset formålet med produksjonen.

Å kunne produsere tegnspråktekst som grunnleggende ferdighet
FerdighetsområderNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5
Planlegge og bearbeide

Lager video-notater og bruker enkle kilder som grunnlag for egne tegnspråktekster.

Gjør enkle endringer i tegnspråktekster etter tilbakemelding.

Bruker video-notater og varierte kilder som grunnlag for tekstproduksjon.

Vurderer og reviderer egne tegnspråktekster og beskriver kvaliteter ved dem.

Bruker ulike video-notater og varierte kilder som grunnlag for tekstproduksjon.

Vurderer og reviderer egne tegnspråktekster og beskriver kvaliteter ved dem.

Velger varierte strategier og relevante digitale verktøy som grunnlag for tekstproduksjon, og integrerer, refererer og siterer relevante kilder.

Reviderer egne tegnspråktekster og vurderer kvaliteter ved dem.

Velger relevante strategier for tekstproduksjon på tegnspråk og bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Foretar kritisk revisjon av egne tegnspråktekster.

Utforme

Behersker bruk av tegn og mimikk, og produserer enkle tegnspråksetninger med eller uten bruk av digitale verktøy og bruk av bilder.

Filmer egen produksjon ved hjelp av læreren.

Bygger opp tegnspråktekster med god flyt og med begynnende fagterminologi, med eller uten bruk av digitalt verktøy.

Filmer produksjonen på egen hånd.

Bygger opp tegnspråktekster etter varierende uttrykksmåter i faget, med og uten bruk av digitalt verktøy.

Filmer og redigerer egen produksjon.

Bygger opp komplekse fagtekster på tegnspråk med terminologi og uttrykksmidler tilpasset fag og formål, med og uten bruk av digitalt verktøy.

Redigerer en produsert tekst og kombinerer video-opptaket med digitale virkemidler hentet fra nettet.

Bruker og utnytter spesialisert fagterminologi og ulike uttrykksmidler tilpasset fag og formål, med og uten bruk av digitalt verktøy.

Redigerer en produsert tekst og kombinerer video-opptaket med avanserte digitale virkemidler.

KommunisereUttrykker egne meninger og forteller, beskriver og systematiserer i enkle tegnspråktekster.

Uttrykker egne meninger, tar ulike perspektiver og formulerer spørsmål.

Forteller, beskriver og systematiserer i ulike typer fagtekster på tegnspråk.

Argumenterer ved å begrunne synspunkter på tegnspråk.

Bruker fortelling i faglig kommunikasjon, dokumenterer kunnskap og arbeidsprosesser og utformer hypoteser.

Tar stilling til og argumenterer for og imot ulike synspunkter. Utforsker faglige emner.

Bruker varierte fortellingsstrukturer i faglig kommunikasjon på tegnspråk.

Bygger opp en helhetlig argumentasjon, utforsker kritisk og problematiserer faglige emner på tegnspråk.
Reflektere og vurdereUttrykker personlige erfaringer i enkle tegnspråktekster.Reflekterer over personlige og faglige erfaringer i ulike typer tegnspråktekster.Reflekterer og vurderer egen læring i arbeidet med faglige tegnspråktekster.Reflekterer og vurderer egen læring i arbeidet med faglige tegnspråktekster.Reflekterer kritisk over og vurderer egen læring i arbeidet med faglige tegnspråktekster.