Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

3 Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet i tegnspråk

Muntlige ferdigheter i tegnspråk innebærer å skape mening gjennom å lytte, uttrykke seg og samtale på tegnspråk. Å lytte vil si å forstå, tolke og vurdere andres tegnspråk i muntlig samhandling med andre. Muntlige ferdigheter innebærer også å ytre seg på tegnspråk og mestre ulike tegnspråklige handlinger, gi respons og være bevisst på mottakeren i kommunikasjonssituasjonen. En tegnspråkytring er noe som kommuniseres spontant i muntlig samhandling med andre, enten i direkte kommunikasjon eller via digitale medier.

Muntlige ferdigheter i tegnspråk er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap og erfaring med hverandre. For tegnspråkbrukere er de en forutsetning for livslang læring og aktiv og reflektert deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter i tegnspråk

Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter på tegnspråk og innebærer å lytte, oppfatte, tolke og vurdere tegnspråkytringer, vise respekt for den som ytrer seg og være bevisst på konteksten samhandlingene skjer i.

Utforme omfatter bruk av tegn, tegnspråk, bokstavering, grammatikk og non-manuelle komponenter i tillegg til visuelle virkemidler, gjerne i kombinasjon med digitale verktøy.

Kommunisere omfatter det å uttrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egne tegnspråkytringer til mottakere, innhold og formål.

Reflektere og vurdere omfatter å lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler.

Hvordan utvikles muntlige ferdigheter?

Det er individuelt når og hvordan døve og sterkt tunghørte barn utvikler muntlige ferdigheter i tegnspråk. Opplæringen i skolen må derfor ta utgangspunkt i den enkelte elevens nivå og videreutvikle ferdighetene derfra. Gjennom utviklingen av muntlige ferdigheter i tegnspråk blir kunnskap tilegnet og formidlet i alle fag. Muntlige ferdigheter i tegnspråk gir tegnspråkbrukere muligheter til å gå inn i ulike roller og få erfaring ved å veksle mellom dagligdags og faglig kommunikasjon. Denne utviklingen er knyttet til språk, innhold og uttrykksmåter som kjennetegner de ulike fagene.

Elevene utvikler muntlige ferdigheter i tegnspråk gjennom aktiv deltakelse i naturlige tegnspråkmiljøer i stadig mer komplekse sjangere og lytte- og samtalesituasjoner. God utvikling i muntlige ferdigheter i tegnspråk forutsetter at opplæringen gir elevene mulighet til å uttrykke seg og samhandle effektivt og flytende med tegnspråkbrukere i varierte kommunikasjonssituasjoner.

På de laveste nivåene fører opplæringen fram til å kunne uttrykke egne meninger, framføre muntlige tekster, fortelle sammenhengende om opplevelser, forholde seg til turtaking, og lytte og gi respons til andre. Opplæring på høyere nivå leder fram til å kunne uttrykke seg med grunngitte synspunkter, drøfte faglige spørsmål på ulike kunnskapsområder, forstå og ta hensyn til hvordan ulike uttrykksmåter påvirker budskapet, og vurdere egne muntlige ferdigheter i tegnspråk.

Muntlige ferdigheter i tegnspråk som grunnleggende ferdighet
FerdighetsområderNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5
Forstå og vurdereLytter etter informasjon og argumentasjon

Lytter etter relevant informasjon.

Skiller mellom meninger og fakta.

Tolker tegnspråkytringer med konkurrerende informasjon. Skiller mellom informerende og argumenterende tegnspråkytringer.Forstår komplekse tegnspråkytringer og reflekterer over formål og innhold.Vurderer komplekse tegnspråkytringer kritisk og tar stilling til innhold og formål.
UtformeKombinerer tegnspråk med digitale verktøy og andre virkemidlerVarierer tegnspråk, og bruker digitale verktøy og andre virkemidler.Bruker tegnspråk, digitale verktøy, andre ressurser og virkemidler bevisst.Tilpasser tegnspråk, bruk av digitale verktøy og virkemidler til formål, situasjon og mottakere.Bruker tegnspråk, digitale verktøy og virkemidler selvstendig og kritisk.
Kommunisere

Forteller om opplevelser og faglige emner.

Bygger opp et tegnforråd.

Uttrykker og begrunner egne meninger direkte og/eller digitalt.

Beskriver faglige emner og erfaringer, og utvider tegnforrådet.

Argumenterer for egne meninger.

Greier ut om faglige emner og prosesser.

Argumenterer for egne synspunkter og tar ulike perspektiver.

Bruker et noe variert tegnforråd og fagterminologi.

Reflekterer over faglige emner og prosesser.

Bruker fagterminologi og nyansert og variert tegnforråd.

Argumenterer saklig.

Drøfter komplekse faglige emner og prosesser med korrekt fagterminologi og presist tegnforråd.

Argumenterer helhetlig.

Reflektere og vurdere

Bruker turtaking i samtaler og gir tilbakemeldinger.

Gjengir innhold med egne tegn og stiller oppklarende spørsmål.

Følger opp innspill fra andre i faglige samtaler.

Stiller oppklarende og utdypende spørsmål.

Videreutvikler innspill fra andre og fremmer egne meninger aktivt.

Støtter seg på andre og utnytter egne erfaringer i faglig arbeid.

Driver samtalen framover gjennom relevante innspill.

Utveksler erfaringer og kunnskap, og skaper mening i faglige fellesskap.

Gir respons og samtaler fleksibelt og effektivt i ulike faglige roller og situasjoner.

Vurderer egen forståelse og velger relevante strategier.