Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S

Læreplanverket

Læreplanverket for grunnopplæringen består av disse delene:

  1. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
  2. Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk
  3. Læreplaner for fag

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Overordnet del er en forskrift som gjelder for grunnopplæringen i Norge og ble fastsatt 01.09.18. Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Overordnet del gjelder også for den samiske skolen.

Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede formål. Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen og må brukes sammen. Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål og skal utvikles i tråd med overordnet del.

Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk

Fag- og timefordelingen for grunnskolen og videregående opplæring beskrives i egne rundskriv og gir en ramme for læreplanarbeidet. Innholdet i læreplanene for fag må vurderes opp mot den tiden som er satt av til faget.

Læreplaner for fag

I tillegg til overordnet del, inneholder læreplanverket læreplaner for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. Læreplaner for fag er forskrifter til opplæringsloven.

Læreplaner for fag inneholder disse tre delene:

  • om faget
  • kompetansemål
  • vurdering