Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S

Innledning

Verktøy og føringer for læreplangrupper i utforming av læreplaner for fag

Retningslinjene beskriver prinsipper og sentrale begreper for utforming av læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og Kunnskapsløftet 2020 Samisk (LK20 og LK20S). Retningslinjene er felles for alle grunnskolens fag og for både de studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring.1 Retningslinjene er et verktøy for læreplangrupper.

Læreplanene i LK20 og LK20S skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Elevene og lærlingene skal utvikle relevant kompetanse og gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet, i en tid preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.

Retningslinjene gir føringer for å lage læreplaner som beskriver relevant kompetanse, tydelige prioriteringer, tydelig progresjon og god sammenheng i og mellom fag. Læreplanene skal være gode verktøy for støtte og styring for lærere, skoleledere og skoleeiere. Læreplanene skal legge til rette for varierte undervisningsformer og vurderingsmåter som fremmer dybdelæring.

Eksemplene i retningslinjene er ikke endelige og endres om nødvendig.

 

1) Yrkesfag vil ha et kort tillegg til retningslinjene. Ferdigstilles høsten 2018