Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning mottar  tilretteleggingsmidler.

Tilretteleggingsmidler for videreutdanning

Barnehageeier mottar midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud i Udirs studiekatalog og for ansatte som har søkt annet studietilbud. Følgende studier tilbys i Udirs studiekatalog:

 • Digital kompetanse i barnehagen
 • Ledelse av utviklingsarbeid
 • Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager
 • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
 • Barns språkutvikling og språklæring 
 • Realfag i barnehagen
 • Spesialpedagogikk
 • Veilederutdanning
 • Veilederutdanning for praksislærere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

 

Hvor mye midler får barnehagen?

Fra og med studieåret 2023/2024 vil barnehageeier motta 100 000 kroner i tilretteleggingsmidler per ansatt som tar 30 studiepoeng over to semestre. Dette gjelder også barnehageeiere som har deltakere på annet studietilbud. For studier på 15 studiepoeng utbetales halvparten av beløpet. 

Dersom den ansatte avbryter studiet skal barnehageeier umiddelbart registere dette i søknadssystemet. Tilretteleggingsmidlene vil da bli redusert.  

Deltakere på studiet tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Barnehager med deltakere på studiet tileggsutdanning i barnehagepedagogikk med 60 studiepoeng er innvilget tilretteleggingsmidler for fire semester.

 

Deltakere på annet studietilbud

Barnehager med deltakere på studier med mer enn 30 studiepoeng må søke tilretteleggingsmidler på nytt neste studieår. Det gis ingen garanti for at disse deltakerne innvilges tilretteleggingsmidler for neste studieår. 

Hvordan blir midlene utbetalt?

 Udir utbetaler midlene til kommunen som igjen utbetaler til barnehagen hvor den som studerer jobber. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Dersom barnehagen har spørsmål vedrørende utbetaling av tilretteleggingsmidler skal henvendelsen i første omgang rettes til barnehageansvarlig i kommunen.

Midlene utbetales to ganger i løpet av studieåret:

 • Utbetaling for høstsemesteret skjer i oktober/november.
 • Utbetaling for vårsemesteret skjer i mai/juni.

En forutsetning for å få utbetalt midler for høstsemesteret er at barnehageeier (styrer i private barnehager), innen 1. september, har bekreftet i søknadssystemet at den ansatte har startet på studiene.

En forutsetning for å få utbetalt midler for vårsemesteret er at den ansatte har fulgt studieprogresjon, og at barnehageeier (styrer i private barnehager) har bekreftet fortsatt deltakelse i søknadssystemet innen 15. mars. 

Hva kan midlene brukes til?

Det er barnehageeier som ansvaret for bruken av tilretteleggingsmidleneMidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at vedkommende kan gjennomføre studiet på en god måte. Udir anbefaler at barnehageeier og den ansatte sammen legger en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene, herunder hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres. 

Eksempler på hva tilretteleggingsmidlene skal brukes på:

 • permisjon med lønn til å delta på studiesamlinger og/eller til lesedager
 • vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling
 • betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger
 • innkjøp av studiemateriell
 • semesteravgift

Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Studieavgift for tilbud i Udirs studiekatalog er dekket. 

Beholde midler ved utsettelse av studiet

Ved utsettelse av studiet som følge av permisjon, sykdom eller liknende, kan barnehageeier beholde tilretteleggingsmidlene og benytte dem senere.

En slik lokal løsning forutsetter at barnehageeier har en plan for når studiet skal fullføres, at det skjer innen rimelig tid og at det aktuelle studiestedet kan holde av studieplassen for senere gjennomføring. Det må i så tilfelle avtales direkte mellom barnehageeier og det aktuelle studiestedet. 

Barnehagelæreren bytter arbeidssted

Hvis barnehagelæreren bytter arbeidssted og får en ny barnehageeier, må opprinnelig barnehageeier enten:

 • La midlene følge barnehagelæreren, så lenge den nye barnehageeieren godkjenner det. I så tilfelle trenger Udir en skriftlig bekreftelse fra tidligere og ny arbeidsgiver. Sistnevnte må bekrefte at de ønsker at den ansatte skal fortsette på studiet, og at de skal motta tilretteleggingsmidler. Når Udir har mottatt bekreftelse vil vi endre arbeidsgiver i søknadssystemet slik at tilretteleggingsmidlene blir utbetalt til ny arbeidsgiver.

eller

 • Omdisponere midlene til en annen barnehagelærer. Se punktet “omdisponering av midler” for mer informasjon.

Omdisponering av midler ved frafall eller bytte av arbeidssted

Ved frafall eller bytte av arbeidssted etter at midlene er utbetalt fra Udir, kan barnehageeier velge å omdisponere midlene. Barnehageeier skal da benytte midlene til det samme formålet, det vil si til videreutdanning for barnehagelærere. Hensikten med omdisponeringen er at utbetalte tilretteleggingsmidler skal gå til studiepoengproduksjon i stedet for å bli tilbakebetalt til Udir.   

Midlene kan omdisponeres mellom ulike barnehagelærere. For deltakere på annet studietilbud kan studieavgift som barnehageeier ikke har utbetalt til studiestedet også omdisponeres.  

Tidsramme for bruk og tilbakebetaling av omdisponerte midler

Omdisponerte midler skal benyttes innen 3 år. Etter dette, eller dersom barnehageeier ikke ønsker å omdisponere midlene til samme formål, skal midlene tilbakebetales til Udir.  

Udirs kontonummer: 7694 05 10879. Merk tilbakebetalingen med "videreutdanning for barnehagelærere", slik at vi vet hva tilbakebetalingen gjelder. 

Udir kan foreta stikkprøver for å kontrollere at tilretteleggingsmidlene blir brukt til formålet.

Endringer i søknads- og oppfølgingssystemet  

Det er ikke nødvendig å melde inn endringer i søknads- og oppfølgingssystemet ved omdisponering etter at midlene er utbetalt. Ved frafall etter at midlene er utbetalt første semester, skal imidlertid barnehagelæreren som er registrert i søknads- og oppfølgingssystemet trekkes andre semester, slik at det ikke blir noe påfølgende utbetaling for denne barnehagelæreren neste semester.  Omdisponering av utbetalte midler ved frafall gir med andre ord ikke rett på ytterligere midler påfølgende semester.  

Tilbakebetaling av tilretteleggingsmidler fra private barnehager

Det er kommunen som utbetaler tilretteleggingsmidler til private barnehager. Ved tilbakebetaling av tilretteleggingsmidler fra private barnehager skal midlene tilbakebetales til kommunen, som da har ansvar for å tilbakebetale til Udir. 

Har du spørsmål eller vil melde fra om endringer for barnehagelærere som tar videreutdanning?

Send en e-post til vubarnehage@udir.no