Utvikle digital kompetanse i skolen

Hva skiller utvikling av det digitale området fra andre utviklingsområder i skolen?   

Kollektiv satsing på digital kompetanse står ikke i kontrast til annet utviklingsarbeid som foregår i skolen. Utviklingen av digital kompetanse har en del elementer som er spesielt for det digitale feltet, og som derfor vil berøre et slikt utviklingsarbeid:

  • Lærerne skal bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i arbeidet med å videreutvikle og forbedre læringen hos elevene.
  • Lærerne må tolke, forstå og bruke læreplanverket i lys av digitale ferdigheter og teknologi i fag.
  • Lærerne vil ha ulik grad av digital kompetanse, både i forhold til egne operative ferdigheter og sin fagdidaktiske digitale kompetanse
  • Digital kompetanse er et område som berøres av stor utvikling, og som stadig må fornyes

Digital modenhet i organisasjonen handler om organisasjonens kapasitet til å benytte teknologi til faglige og administrative formål. I skolen handler dette om: undervisning, planlegging, vurdering, skole-hjem samarbeid, kommunikasjon, deling av ressurser, håndtering av elevarbeid, rapportering, osv. Digital modenhet er viktig for å lykkes med innføring, for å sikre trygg bruk , og for å utvikle elevenes digitale ferdigheter.

Bruk av kompetansepakker i utviklingsarbeid med digital kompetanse

Kompetansepakkene må arbeides med gjennom kollektivt arbeid i profesjonsfellesskapet. Utprøving, deling av erfaringer og refleksjoner er sentralt. På siden Utvikle praksis sammen er det listet opp flere metoder og strategier for kollektivt arbeid. 

I tekstene under finner du støtte til å gjennomføre utviklingsarbeid rundt digital kompetanse i profesjonsfellesskapet. Alle disse delene må ses i sammenheng for å få til et bærekraftig utviklingsarbeid.

Hvordan få til varig endring av praksis?

Gjennom arbeidet med kompetansepakkene får kollegiet ny kunnskap om hva som kan være god digital praksis, og blir også utfordret å planlegge undervisning der ny praksis prøves ut.

Etter utprøving er felles utviklingstid en viktig arena for deling av erfaringer og refleksjon. Hva har vi prøvd ut? Hva fungerte bra og hvorfor? Hva kan forbedres og hvordan?

Her ligger det en mulighet til å ta med seg nye tanker tilbake til egen undervisning, justere praksis, og stadig jobbe for forbedringer. Digital kompetanse er ingen konstant størrelse, men er avhengig av et kontinuerlig arbeid for å utvikles.

Kjennetegn på skoler som lykkes med varig endring av digital praksis

  • Tydelig organisering og ansvarsfordeling i utviklingsarbeidet
  • Jobber systematisk over tid
  • Etablerer holdninger, kultur og forventninger til utprøving av digitale læremidler og verktøy
  • Skaper eierskap til utviklingsarbeidet og forankrer i læreplaner, fag og praksis
  • Prøver ut digital praksis sammen med elevene og deler erfaringer i profesjonsfellesskapet