Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare prinsippet for bærekraftig forvaltning og gjøre rede for hvordan dette ivaretas i nasjonale miljøstandarder for skogbruket
 • bruke skogbruksplan, kart og GPS til navigering, planlegging og dokumentasjon av arbeidsoppgaver
 • påvise og rapportere avvik og dokumentere resultater etter skogsdrift med digitale verktøy
 • innhente relevante data og dokumentere tiltak med digitale verktøy og bruke Internett
 • kommunisere og samarbeide med kollegaer, andre yrkesutøvere, rettighetshavere og interessegrupper i tilknytning til arbeid i skog
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i skogbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • vurdere risiko og ivareta helse, miljø og sikkerhet under arbeid i skog.
 • utføre arbeidsoppgaver i skog på en ergonomisk riktig måte

Skogsdrift og skogbrukstiltak

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og vurdere hogstform ved etablering av ny skog og kunne velge foryngelsesmetode
 • planlegge og vurdere behov for ungskogpleie
 • vurdere behov for forhåndsrydding før tynning og hogst
 • planlegge tynning, foryngelseshogst og framkjøring av virke i tråd med gjeldende miljøstandard og regelverk
 • vurdere skaderisiko før tynning
 • utføre tynning og foryngelseshogst med hogstmaskin etter gjeldende miljøstandard og regelverk
 • kunne anvende gjeldende tømmerreglement
 • kunne utføre aptering og forklare hvordan en apteringsinstruksjon fungerer
 • utføre kontroll og kalibrering av produksjonsutstyr
 • kjøre fram skogsvirke med lassbærer etter gjeldende miljøstandard og regelverk
 • utføre hogst med motorsag etter gjeldende miljøstandard og regelverk
 • utføre regelmessig vedlikehold på hogstmaskin, lassbærer og motorsag
 • vurdere risiko for kjøreskader og planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak ved behov
 • kalkulere driftspris og utføre driftsoppfølging for å vurdere lønnsomhet av gjennomført drift

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!