Læreplan i samfunnsfag (SAF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Individ og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid
 • rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
 • drøfte rettane ein har som forbrukar og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
 • gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer
 • gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv og diskutere følgjer av samlivsbrot
 • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere omgrepa levestandard og livskvalitet, gjere greie for årsaker til at levestandarden i Noreg har auka og diskutere om auken har ført til betre livskvalitet
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
 • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på
 • diskutere noen etiske problemstillingar knytte til arbeidslivet
 • gjere greie for organisasjonane sin plass i det norske arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
 • vurdere utfordringar ved å etablere ei bedrift
 • trekkje ut hovudlinene i resultat- og balanserekneskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy

Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
 • identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå ulike politiske ståstader
 • gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk
 • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor

Kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
 • forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
 • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
 • gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
 • gjere greie for EU sine mål og styringsorgan og diskutere Noreg sitt forhold til EU
 • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
 • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
 • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
 • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!