Læreplan i samfunnsfag (SAF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årssteget

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
 • presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy
 • skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
 • utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida
 • fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg
 • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
 • gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald
 • beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida
 • fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida
 • fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden og beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen
 • forklare kvifor ein feirar 17. mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til andre land

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar
 • beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved å utforske landskapet nær skulen og heimen
 • bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg
 • samle opplysningar frå globus, kart og digitale kjelder og bruke dei til å samtale om stader, folk og språk
 • peike ut verdshav og verdsdelar og bruke sentrale geografiske omgrep
 • peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land
 • planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere samfunnsfaglege undersøkingar som krev teljing og rekning, og presentere resultata av undersøkingane
 • finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
 • følgje enkle reglar for personvern når ein bruker Internett
 • samtale om oppgåvene til familien og om variasjonar i familieformer, inkludert åleineforsørgjarfamiliar, storfamiliar, familiar der dei føresette har same kjønn, og familiar med fleire sett føresette
 • gje døme på ulike forventningar til gutar og jenter og drøfte korleis forventningane kan opplevast
 • beskrive pengebruken til jenter og gutar og samtale om forhold som påverkar forbruk
 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvensar ved å bryte normene
 • utforme og praktisere reglar for samspel med andre og vere med og ta demokratiske avgjersler i skulesamfunnet
 • samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylte
 • drøfte oppfatningar av rettferd

Side 6 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!