Læreplan i samfunnsfag (SAF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årssteget

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke omgrepet periode og vise samanhengar mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline
 • presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same hendinga, sett frå ulike ståstader
 • skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i
 • utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar
 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • fortelje om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane frå vikingtida til slutten av dansketida, og om forholdet deira til statane på Nordkalotten i denne perioden
 • gjere greie for kva for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved historia og levekåra til minoritetane
 • lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy
 • undersøkje greske og romerske samfunn i antikken og finne døme på korleis kulturen deira har påverka vår eigen kultur
 • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga
 • bruke historiske kart og framstille oppdagingsreiser som europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dei ulike kulturane opplevde møtet

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar
 • registrere og ordne spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • samanlikne og påvise likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar
 • fortelje om regnskog, grasslette, ørken og andre landskapstypar og forklare korleis menneske gjer seg nytte av dei
 • forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • forklare korleis vi i Noreg bruker ressursar frå andre stader i verda
 • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning
 • planleggje og presentere reiser til Europa og andre verdsdelar ved å bruke digitale verktøy

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
 • forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
 • samtale om variasjon i seksuell orientering i tilknyting til kjærleik, samliv og familie
 • beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene
 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn
 • forklare skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati, og gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg
 • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ein visuell presentasjon av dei
 • gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag
 • gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing
 • gje døme på korleis Noreg er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjonar, også internasjonalt urfolkssamarbeid

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!