Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Main subject areas

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Norsk for døve og sterkt tunghørte har kompetansemål etter 2., 4., 7., og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.-10.

Vg1-Vg3

Muntlige tekster

Skriftlige tekster

Sammensatte tekster

Språk og kultur

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og ulike grader av tale, og utforsking av muntlig tekst. Begrepet ”lytte” skal i læreplanen forstås som den prosessen der en mottar og konstruerer mening. Hovedområdet omfatter bruk av ulike kommunikative strategier, tegnspråk, lytte- og taletrening og munnavlesning. Muntlig kommunikasjon er en grunnleggende menneskelig aktivitet som i norskfaget utvikles gjennom bruk av ulike språklige roller og systematisk opplæring i ulike sjangere.

Skriftlige tekster

Hovedområdet skriftlige tekster dreier seg om skriftlig kommunikasjon, det vil si å lese og skrive norsk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Hovedområdet omfatter arbeid med begreper og ordforråd, sammen med kunnskaper og ferdigheter i å anvende ordforråd, språklige uttrykk, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster. Videre er utvikling av forståelse for sammenhenger mellom en teksts form og funksjon sentralt i hovedområdet. Utvikling av lese- og skrivestrategier samt stimulering av lese- og skrivelyst gjennom arbeid med ulike sjangere i skriftlig kommunikasjon ved hjelp av digitale verktøy inngår i hovedområdet.

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster dreier seg om et utvidet tekstbegrep, der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd, tegnspråk, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med et mangfold av tekster som billedbøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, tegnspråktekster, sangtekster, film og teater. Hovedområdet handler både elevens egen tekstproduksjon og om opplevelse, kritisk vurdering og analyse av egne og andres sammensatte tekster.

Språk og kultur

Hovedområdet språk og kultur omhandlernorsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver i både norsk og tegnspråk. Hovedområdet dreier seg om norsk språk og litteratur, og av hvordan språk og litteratur har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Tekster fra sentrale norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen oppleves og utforskes. Hovedområdet omfatter også hovedtrekkene i forholdet mellom norsk og tegnspråk og minoritetsspråkenes status.

Side 2 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!