Læreplan i naturfag (NAT1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og tolke animasjoner og enkle datasimuleringer for å illustrere naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • vurdere kvalitet på fremstilling av egne og andres observasjonsdata og tolkninger

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

Stråling og radioaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstrålingog forklare fenomenene
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Energi for fremtiden

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og til brenselceller
 • gjøre rede for hydrogen som energibærer

Bioteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen samt diskutere betydningen av arv og miljø
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi
 • vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Side 12 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!