Læreplan i naturfag (NAT1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder
 • forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målinger og resultater

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
 • gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Ernæring og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
 • gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

Energi for fremtiden

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre forsøk med solceller og solfangere og gjøre rede for hovedtrekkene i virkemåten
 • gjøre rede for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Side 11 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!