Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift (FFA3-02)

Etter Vg3

Sikkerhet og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet om bord i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidsoppgaver om bord på en ergonomisk riktig måte
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensing
 • vurdere virkningen av lasting og lossing på fartøyets stabilitet
 • håndheve regler for adgang til skipet i tråd med ISPS
 • beskrive egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • informere, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere fiske under varierende forhold og i tråd med gjeldende regelverk og reguleringer
 • velge driftsformer knyttet til fartøy, fiskeredskaper og fangst på bakgrunn av sesongfiske
 • vurdere økonomiske resultater ut fra hvert enkelt fiske
 • omsette sjømat av høy kvalitet og til optimal pris i markedet
 • forklare sammenhenger mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjør
 • dokumentere omsetning av sjømat etter gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i fiskerinæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • forklare arbeidsoppgaver knyttet til rederidrift av fiskefartøy

Fangst og fartøy

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser om bord
 • velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med gjeldende egenkontrollsystem
 • utføre vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper
 • foreta daglig ettersyn av motorer, produksjonsutstyr og instrumenter om bord
 • beregne og utføre sikker seilas ved bruk av navigasjonsinstrumenter og andre navigasjonshjelpemidler
 • utføre vakthold og utkikkstjeneste i henhold til instruks, og motta rorkommando på norsk og engelsk
 • anvende og vedlikeholde fortøynings- og ankringsutstyr
 • utføre arbeidsoppgaver ombord, selvstendig og i samarbeid med andre
 • bruke digitale verktøy knyttet til fartøy, fangst og fangstbehandling
 • kommunisere ved bruk av maritim radio
 • velge og bruke redskaper og utstyr under fangst
 • vurdere uttak og beskatning av ressursene i havet i tråd med miljøkrav og bærekraftig forvaltning
 • vurdere og velge metode for oppbevaring av råstoff og fiskeprodukter om bord
 • vurdere råstoff og levere sjømatprodukter til landanlegg i henhold til gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • ivareta hygiene og renhold i hele verdikjeden etter gjeldende regelverk og standarder
 • bruke det gjeldende kvalitetssikringssystemet for valgt driftsform

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!