Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift (FFA3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Sikkerhet og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet om bord i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidsoppgaver om bord på en ergonomisk riktig måte
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensing
 • vurdere virkningen av lasting og lossing på fartøyets stabilitet
 • håndheve regler for adgang til skipet i tråd med ISPS
 • beskrive egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • informere, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere fiske under varierende forhold og i tråd med gjeldende regelverk og reguleringer
 • velge driftsformer knyttet til fartøy, fiskeredskaper og fangst på bakgrunn av sesongfiske
 • vurdere økonomiske resultater ut fra hvert enkelt fiske
 • omsette sjømat av høy kvalitet og til optimal pris i markedet
 • forklare sammenhenger mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjør
 • dokumentere omsetning av sjømat etter gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i fiskerinæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • forklare arbeidsoppgaver knyttet til rederidrift av fiskefartøy

Fangst og fartøy

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser om bord
 • velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med gjeldende egenkontrollsystem
 • utføre vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper
 • foreta daglig ettersyn av motorer, produksjonsutstyr og instrumenter om bord
 • beregne og utføre sikker seilas ved bruk av navigasjonsinstrumenter og andre navigasjonshjelpemidler
 • utføre vakthold og utkikkstjeneste i henhold til instruks, og motta rorkommando på norsk og engelsk
 • anvende og vedlikeholde fortøynings- og ankringsutstyr
 • utføre arbeidsoppgaver ombord, selvstendig og i samarbeid med andre
 • bruke digitale verktøy knyttet til fartøy, fangst og fangstbehandling
 • kommunisere ved bruk av maritim radio
 • velge og bruke redskaper og utstyr under fangst
 • vurdere uttak og beskatning av ressursene i havet i tråd med miljøkrav og bærekraftig forvaltning
 • vurdere og velge metode for oppbevaring av råstoff og fiskeprodukter om bord
 • vurdere råstoff og levere sjømatprodukter til landanlegg i henhold til gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • ivareta hygiene og renhold i hele verdikjeden etter gjeldende regelverk og standarder
 • bruke det gjeldende kvalitetssikringssystemet for valgt driftsform

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!