Hvordan kan et mer helhetlig samarbeid og forsterket samhandling med frivillig sektor og andre lokale aktører gi bedre skole, bedre kulturskole og bedre oppvekst?

Dette nettseminaret er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, KS og Utdanningsdirektoratet. Seminaret er en oppfølging av fjorårets dialogseminar, og inngangen til seminaret er arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Det vil også bli en panelsamtale om læreplanverket for grunnskolen, de praktiske og estetiske fagene og elevenes kunst- og kulturopplevelser samt den nye opplæringsloven som trer i kraft høsten 2024.

Målgruppa for seminaret er kulturskoleledere, ledere i grunnskole, kommunalsjefer og virksomhetsledere innen oppvekst- og kultursektor, utdanningssektoren for kultur og skole og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet og innen frivillighet.

Seminaret er gratis og påmeldingsfrist er 22. april. 

Les mer og meld deg på seminaret hos Norsk kulturskoleråd