Rammeverk for eksamen LK06

3.Organiseringen av arbeidet med eksamen

Arbeidet med sentralt gitt skriftlig eksamen i Norge omfatter og involverer flere ulike instanser med ulike ansvarsområder.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utvikling, gjennomføring og forvaltning av det sammenhengende prøve- og vurderingssystemet. Dette inkluderer sentralt gitt eksamen med tilhørende informasjons- og veiledningsmateriell jf. Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 2016 s. 29).
Utdanningsdirektoratet kan også annullere eksamen, hvis det er gjort formelle feil ved avviklingen av eksamen eller hvis eksamen av andre årsaker ikke er avviklet i samsvar med regelverket (§3-37 i forskrift til opplæringsloven). Annulleringen skjer vanligvis etter søknad, men kan også initieres av Utdanningsdirektoratet.

Statsforvalteren

  • Statsforvalteren oppnevner sensorer etter forslag fra skoleleder/rektor i de forskjellige fagene på grunnskolen og i videregående opplæring. I grunnskolen velger de også oppmenn for sin region.
  • Statsforvalteren har ansvar for å gjennomføre fellessensurmøtene.
  • Statsforvalteren har ansvar for å administrere klagebehandlingen etter sentralt gitt eksamen (kap. 5 i forskrift til opplæringsloven)
  • Statsforvalteren bistår Utdanningsdirektoratet med å gjennomføre sensorskoleringen


Til grunnskolens eksamen oppnevnes det oppmenn innenfor hvert fag og hver region. I sensuren er det oppmennenes1 oppgave å fungere som et bindeledd mellom sensorene og Utdanningsdirektoratet/fagnemnd /statsforvalterene. Oppmennene er med på å skape nasjonalt tolkningsfellesskap gjennom deltakelse på forhåndssensuren. Oppmannens rolle er

  • å bistå Utdanningsdirektoratet og fagnemnden med sensorskoleringer
  • å bidra til rettferdig sensur: når sensorer ikke klarer å bli enige om vurderingen av en besvarelse, fastsetter oppmennene karakteren

Skoleeiere - kommuner og fylkeskommuner

Skoleeier har det lokale ansvaret for gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen og i den videregående opplæringen. Dette gjelder både sentralt gitt skriftlig eksamen og de lokalt gitte eksamenene (skriftlig, muntlig, praktisk, muntlig-praktisk). Skoleeier har også ansvaret for trekk av fag og kandidater ut fra de rammene som er satt av Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder også for friskolene.
For yrkesfagene har fylkeskommunene i tillegg ansvar for sensur, oppnevning av sensorer og klage.

Fagnemnder

Fagnemndene utarbeider eksamensoppgaver på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet har nemndene ansvar for at oppgavene er i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet og relevante bestemmelser i forskrift til Opplæringsloven. Der det er forhåndssensur i faget, har fagnemndene ansvar for å lede denne. Fagnemndenes roller på sensorskolering varierer fra fag til fag.

Fagnemndene består av fra to til seks fagpersoner, og det er Utdanningsdirektoratet som bestemmer hvem som skal sitte i fagnemndene og sørge for rullering i disse. Det er et viktig prinsipp at personene i fagnemndene skal ha undervisningserfaring fra faget eller ha solid fagkompetanse i faget. I tillegg skal medlemmene i fagnemndene representere ulike deler av landet, der det er relevant og komplettere hverandre med hensyn til bakgrunn og kompetanse.

Eksterne konsulenter

Eksterne konsulenter gir tilbakemelding til fagnemndene og Utdanningsdirektoratet på oppgaveutkastet. Eksterne konsulenter skal tale kandidatens sak, og er en viktig del av kvalitetssikringen av eksamensoppgaver.

Sensorer

Sensorene har ansvar for å sensurere eksamensbesvarelser i tråd med kompetansemålene i læreplanen og kjennetegnene på måloppnåelse i eksamensveiledningen. Sensorene inngår en forpliktende oppdragsavtale med statsforvalteren. Sensorer er forpliktet til å følge, og holde seg orientert om, de retningslinjer som til enhver tid gis av statsforvalteren på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Det skal være rullering av sensorer i alle fag over tid for å sikre at flere får ta del i sensorskoleringen.


 1) I videregående opplæring brukes begrepet formøteledere


 

3.1 Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag

Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag skiller seg ut fra de andre sentralt gitt skriftlige eksamener ved at det er en sentral eksamen med lokal sensur.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for styring og organisering av arbeidet med eksamensoppgaver i yrkesfag. Fagnemndene lager eksamensoppgavene. Eksamensoppgavene skal være i samsvar med læreplanene og kravene i opplæringsloven med forskrifter.

Vurdering av besvarelser i sentralt gitt skriftlig eksamen på yrkesfag er derimot et lokalt ansvar og fylkeskommunen har ansvaret for å oppnevne sensorer. Sensuren kvalitetssikres lokalt.