Rammeverk for eksamen LK06

2.Hva er eksamen?

Sentralt gitt skriftlig eksamen er en sluttvurdering, hvor kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse ved å løse en oppgave og/eller en kompleks utfordring. Det er læreplanen som er utgangspunkt for utarbeidelse av eksamensoppgavene. Kompetansemålene i læreplanen er grunnlaget for vurdering av kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen.

Flere bestemmelser i forskrift til opplæringsloven, kapittel 3.

Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring danner grunnlaget for sluttvurdering og sentralt gitt skriftlig eksamen (§3-1,§ 3-3, §3-17, §3-25, §3-28a). Tilsvarende bestemmelser finnes i kap.3 i forskrift til friskoleloven.

Forskrift til opplæringsloven kap. 3 VIII omtaler særlige bestemmelser om fag- og svenneprøven og kompetanseprøven. I dette delkapittelet står det også om sentralt gitt skriftlig eksamen i læretiden for særskilte lærefag, særløpsfag og lærlinger som tar programfagene i bedrift (§§3-52-3-54). Delkapittelet regulerer også sentralt gitt skriftlig eksamen for praksiskandidater (§3-55).

Formålet med eksamen er todelt. Kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse i samsvar med læreplanen, og eksamenskarakteren skal gi informasjon om kandidatens individuelle kompetanse i faget, slik den ble uttrykt på eksamensdagen.